VYVÁŽENÉ PORTFÓLIO o.p.f.

Nechajte svoje peniaze pracovať. Investujte bez viazanosti. Vaše peniaze sú v rukách profesionálnych portfólio manažérov, ktorí spravujú finančné prostriedky fondu a sledujú aktuálne dianie na finančných trhoch, aby ste z vašich investícií dostali maximum. 

Štandardný otvorený podielový fond

O fonde

  • Profil klienta: stredne pokročilý
  • Investičný horizont: min. 3 roky
  • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 4/stredné riziko
  • Prvá investícia: min. 500 €
  • Následná investícia: min. 50 €

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 09.07.2020

od začiatku roka 7,97 %
za 1 mesiac 1,28 %
za 3 mesiace 0,02 %
za 6 mesiacov 7,41 %
za 1 rok 8,02 %
za 3 roky (p.a.) 4,78 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,51 %
Cena podielu 0,041012 EUR
NAV 6 233 643,11 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Podielový fond Vyvážené portfólio o.p.f. prináša komplexné investičné riešenie pre klientov, ktorí akceptujú možnosť stredného kolísania investície s cieľom vyššieho zhodnotenia. Ponúka maximálne rozloženie rizika medzi širokú škálu cenných papierov v strednodobom horizonte.

Prečo investovať do fondu?

  • možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch
  • investovanie do rôznych druhov cenných papierov, čím sa riziko investície rozkladá
  • neustály prístup k informáciám o svojej investícii na Karte podielnika

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2007
Charakter fondu štandardný otvorený podielový fond
Kategória fondu zmiešaný fond
Profil klienta stredne pokročilý
Investičný horizont min. 3 roky
Minimálna investícia prvá: 500 €
následná: 50 €
Ukazovateľ výnosov a rizík 4/ stredné riziko (na škále 1 – 7)

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív. Týmito aktívami sú dlhové, akciové, realitné (nepriamym spôsobom) a komoditné investície (nepriamym spôsobom), finančných derivátov a vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené, akciové investície tvoria maximálne 55 %, realitné investície tvoria maximálne 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde, komoditné investície tvoria maximálne 7 % hodnoty majetku v podielovom fonde.

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok max. 1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov)
Poplatok za správu 1,50 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 2 rokov, sa uplatní výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

Prehľad vstupných poplatkov

Výška investície         Výška vstupného poplatku
do 29 999,99 € 1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu
od 30 000 € a viac 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

Prehľad výstupných poplatkov

Výstupný poplatok
do 1 roku od vydania PL

Výstupný poplatok
po uplynutí 1 roka od vydania PL

1,00 % 0,00 %

 

Číslo účtu pre investovanie do fonu Vyvážené portfólio o.p.f.: 

IBAN: SK8965000000197623500003; BIC: POBNSKBA

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže  aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Ako založiť Vyvážené portfólio

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte najbližšie obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.

Majte svoje financie pod kontrolou

Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.