Vyvážené portfólio o.p.f.

Zhodnoťte si svoje investície pri maximálnom rozložení rizika.

Otvorený zmiešaný podielový fond

O fonde

  • Investičný horizont: min. 3 roky
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 4
  • Minimálna investícia: 165 €
  • Následná investícia: min.15€

Výkonnosť k 20.07.2017

od začiatku roka 0,25 %
za 1 mesiac -1,26 %
za 3 mesiace -2,16 %
za 6 mesiacov 0,10 %
za 1 rok 3,51 %
za 3 roky (p.a.) -1,20 %
od vzniku fondu (p.a.) 0,60 %
Cena podielu 0,035674 EUR
NAV 7 360 916,10 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Podielový fond Vyvážené portfólio o.p.f. je určený pre investorov, ktorí akceptujú možnosť kolísania hodnoty investície s cieľom vyššieho zhodnotenia. Vyvážené portfólio o.p.f. ponúka komplexné investičné riešenie s maximálnym rozložením rizika medzi širokú škálu cenných papierov v časovom horizonte minimálne 3 roky.

Prečo investovať do fondu

  • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch
  • investujete do rôznych druhov cenných papierov, čím si riziko investície rozkladáte
  • sporiť si môžete pravidelne i nepravidelne, je iba na vás ako - či vkladom na účet, prevodným príkazom alebo trvalým prevodným príkazom
  • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2007
Charakter fondu zmiešaný podielový fond
Investičný horizont min. 3 roky
Minimálna investícia prvá: 165 €
následná: 15 €
Rizikovosť fondu 4 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do Vyváženého portfólia o.p.f.: 

IBAN: SK8965000000197623500003; BIC: POBNSKBA

 

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív. Týmito aktívami sú dlhové, akciové, realitné (nepriamym spôsobom) a komoditné investície (nepriamym spôsobom), finančných derivátov a vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené, akciové investície tvoria maximálne 55 %, realitné investície tvoria maximálne 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde, komoditné investície tvoria maximálne 7 % hodnoty majetku v podielovom fonde.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. 

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok 2 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 0 %
Za správu 1,5 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)

Ako založiť Vyvážené portfólio

Chcem poradiť

Vyskúšajte náš nástroj na výber fondu alebo nás kontaktujte.

Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Prvej penzijnej.

Vitajte v Prvej penzijnej

Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.
Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.