Otvorený zmiešaný podielový fond

  • Investičný horizont: min. 3 roky
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 4
  • Minimálna investícia: 165 €
  • Následná investícia: min.15€
Výkonnosť k 26.09.2016
od začiatku roka -6,00 %
za 1 mesiac -0,73 %
za 3 mesiace 3,80 %
za 6 mesiacov 4,11 %
za 1 rok -1,91 %
za 3 roky (p.a.) -0,51 %
od vzniku fondu (p.a.) 0,19 %
Cena podielu 0,034120 EUR
NAV 7 339 511,92 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Podielový fond Vyvážené portfólio o.p.f. je určený pre investorov, ktorí akceptujú možnosť kolísania hodnoty investície s cieľom vyššieho zhodnotenia. Vyvážené portfólio o.p.f. ponúka komplexné investičné riešenie s maximálnym rozložením rizika medzi širokú škálu cenných papierov v časovom horizonte minimálne 3 roky.

Prečo investovať do fondu

 • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch
 • investujete do rôznych druhov cenných papierov, čím si riziko investície rozkladáte
 • sporiť si môžete pravidelne i nepravidelne, je iba na vás ako - či vkladom na účet, prevodným príkazom alebo trvalým prevodným príkazom
 • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup
Parametre
Vznik fondu 2007
Charakter fondu zmiešaný podielový fond
Investičný horizont min. 3 roky
Minimálna investícia prvá: 165 €
následná: 15 €
Rizikovosť fondu 4 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do Vyváženého portfólia o.p.f.: 

IBAN: SK8965000000197623500003; BIC: POBNSKBA

 

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív. Týmito aktívami sú dlhové, akciové, realitné (nepriamym spôsobom) a komoditné investície (nepriamym spôsobom), finančných derivátov a vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené, akciové investície tvoria maximálne 55 %, realitné investície tvoria maximálne 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde, komoditné investície tvoria maximálne 7 % hodnoty majetku v podielovom fonde.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. 

Poplatky
Vstupný poplatok 2 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 0 %
Za správu 1,5 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Chcem poradiť

Vyskúšajte náš nástroj na výber fondu alebo nás kontaktujte.

Výber fondu
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Prvej penzijnej.

Pobočky
Vitajte v Prvej penzijnej

Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.
Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.

Karta podielnika

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.