Vyvážené portfólio o.p.f.

Zhodnoťte si svoje investície pri maximálnom rozložení rizika.

Otvorený zmiešaný podielový fond

O fonde

  • Investičný horizont: min. 3 roky
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 4
  • Minimálna investícia: 165 €
  • Následná investícia: min.15€

Výkonnosť k 10.08.2018

od začiatku roka 2,54 %
za 1 mesiac 1,01 %
za 3 mesiace 1,86 %
za 6 mesiacov 5,59 %
za 1 rok 8,95 %
za 3 roky (p.a.) 2,47 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,19 %
Cena podielu 0,038415 EUR
NAV 7 119 826,11 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Podielový fond Vyvážené portfólio o.p.f. je určený pre investorov, ktorí akceptujú možnosť kolísania hodnoty investície s cieľom vyššieho zhodnotenia. Vyvážené portfólio o.p.f. ponúka komplexné investičné riešenie s maximálnym rozložením rizika medzi širokú škálu cenných papierov v časovom horizonte minimálne 3 roky.

Prečo investovať do fondu

  • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch
  • investujete do rôznych druhov cenných papierov, čím si riziko investície rozkladáte
  • sporiť si môžete pravidelne i nepravidelne, je iba na vás ako - či vkladom na účet, prevodným príkazom alebo trvalým prevodným príkazom
  • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2007
Charakter fondu zmiešaný podielový fond
Investičný horizont min. 3 roky
Minimálna investícia prvá: 165 €
následná: 15 €
Rizikovosť fondu 4 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do Vyváženého portfólia o.p.f.: 

IBAN: SK8965000000197623500003; BIC: POBNSKBA

 

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív. Týmito aktívami sú dlhové, akciové, realitné (nepriamym spôsobom) a komoditné investície (nepriamym spôsobom), finančných derivátov a vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené, akciové investície tvoria maximálne 55 %, realitné investície tvoria maximálne 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde, komoditné investície tvoria maximálne 7 % hodnoty majetku v podielovom fonde.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. 

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok 2 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 0 %
Za správu 1,5 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)

Ako založiť Vyvážené portfólio

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte najbližšie obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.

Majte svoje financie pod kontrolou

Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.