USA TOP Fond o.p.f.

Štandardný podielový fond, forma otvoreného podielového fondu. Fond patrí do kategórie zmiešaných podielových fondov.

Otvorený zmiešaný podielový fond

O fonde

  • Investičný horizont: min. 5 rokov
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 5
  • Minimálna investícia: 30 000 €
  • Následná investícia: min. 1 000 €

Výkonnosť k 10.08.2018

od začiatku roka 11,92 %
za 1 mesiac 1,03 %
za 3 mesiace 6,88 %
za 6 mesiacov 15,31 %
za 1 rok 26,84 %
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) 13,91 %
Cena podielu 1,384174 EUR
NAV 6 947 418,14 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

USA TOP Fond o.p.f. je štandardný podielový fond spravovaný spoločnosťou PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2016
Charakter fondu zmiešaný podielový fond
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia prvá: 30 000 €
následná: 1 000 €
Rizikovosť fondu 5 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu USA TOP Fond o.p.f.: 

IBAN: SK6965000000005323500053; BIC: POBNSKBA

 

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu USA TOP Fond o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív, akými sú najmä  akciové, ale i dlhové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch. Akciové a dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené. 

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. 

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok 2 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 0 %
Za správu 1,5 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)

Ako založiť USA TOP Fond o.p.f.

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte príslušné obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom. Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.