• Menu

  Otvorený zmiešaný podielový fond

   • Investičný horizont: min. 5 rokov
   • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 5
   • Minimálna investícia: 30 000 €
   • Následná investícia: min. 1 000 €
  Výkonnosť k 19.01.2017
  od začiatku roka -1,45 %
  za 1 mesiac -3,82 %
  za 3 mesiace 5,25 %
  za 6 mesiacov 2,90 %
  za 1 rok -
  za 3 roky (p.a.) -
  od vzniku fondu (p.a.) -
  Cena podielu 1,118347 EUR
  NAV 4 752 976,34 EUR

  Výpočet výkonnosti

  Dátum od:
  Dátum do:
  Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

  USA TOP Fond o.p.f. je štandardný podielový fond spravovaný spoločnosťou PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 

  Parametre
  Vznik fondu 2016
  Charakter fondu zmiešaný podielový fond
  Investičný horizont min. 5 rokov
  Minimálna investícia prvá: 30 000 €
  následná: 1 000 €
  Rizikovosť fondu 5 (na škále 1 – 7)

  Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu USA TOP Fond o.p.f.: 

  IBAN: SK6965000000005323500053; BIC: POBNSKBA

   

  Investičná stratégia

  Zameraním investičnej politiky podielového fondu USA TOP Fond o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív, akými sú najmä  akciové, ale i dlhové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch. Akciové a dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené. 

  Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PPRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. 

  Poplatky
  Vstupný poplatok 2 % z aktuálnej ceny podielového listu
  Výstupný poplatok 0 %
  Za správu 1,5 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
  Depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
  Chcem poradiť

  Vyskúšajte náš nástroj na výber fondu alebo nás kontaktujte.

  Výber fondu
  Dohodnite si stretnutie

  Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

  Formulár
  Podpis zmluvy

  Zmluvu podpíšete na pobočke Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k Vám.

  Pobočky
  Vitajte v Prvej penzijnej

  Vložením vstupnej investície sa stávate sporiteľom.
  Aktuálny stav vášho sporenia si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.

  Karta podielnika

  Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
  Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.