USA TOP Fond o.p.f.

Nechajte svoje peniaze pracovať. Investujte bez viazanosti. Vaše peniaze sú v rukách profesionálnych portfólio manažérov, ktorí spravujú finančné prostriedky fondu a sledujú aktuálne dianie na finančných trhoch, aby ste z vašich investícií dostali maximum. 

Štandardný otvorený podielový fond

O fonde

  • Profil klienta: pokročilý
  • Investičný horizont: min. 5 rokov
  • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 5/zvýšené riziko
  • Prvá investícia: min. 500 €
  • Následná investícia: min. 50 €

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 12.10.2018

od začiatku roka 3,33 %
za 1 mesiac -6,92 %
za 3 mesiace -5,82 %
za 6 mesiacov 1,94 %
za 1 rok 8,57 %
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) 9,63 %
Cena podielu 1,277932 EUR
NAV 6 730 506,17 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Fond prináša komplexné investičné riešenie pre pokročilých klientov, ktorí sú ochotní znášať väčšie výkyvy investície. Ponúka možnosť investovať do trhov zameraných najmä na Spojené štáty americké a profitovať aj z poklesu cien aktív. 

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2016
Charakter fondu štandardný otvorený podielový fond
Kategória fondu zmiešaný fond
Profil klienta pokročilý
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia prvá: 500 €
následná: 50 €
Ukazovateľ rizík a výnosov 5/zvýšené riziko (na škále 1 – 7)

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu USA TOP Fond o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív, akými sú najmä  akciové, ale i dlhové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch. Akciové a dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené. 

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok max. 3,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov)
Poplatok za správu 1,50 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok za prestup medzi fondmi

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu


Pri prestupe z tohto fondu však môže byť účtovaný výstupný poplatok v závislosti od doby vydania presúvaných podielových listov.

Prehľad vstupných poplatkov

Výška investícieVýška vstupného poplatku
do 29 999,99 € 3,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
od 30 000 € do 149 999,99 € 2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 
od 150 000 € 0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

Prehľad výstupných poplatkov

Výška investície

Výstupný poplatok

do 3 rokov od vydania PL

Výstupný poplatok

po uplynutí 3 rokov od vydania PL

do 149 999,99 € 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
od 150 000 € 0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu USA TOP Fond o.p.f.: 

IBAN: SK6965000000005323500053; BIC: POBNSKBA

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže  aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených Slovenskou republikou tvoriť až 100% hodnoty majetku vo fonde.

 

Ako založiť USA TOP Fond o.p.f.

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte príslušné obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom. Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.