Stabilný fond o.p.f.

Ak hľadáte stabilný vývoj, pomerne nízke výkyvy a zároveň možný atraktívny výnos, máme pre vás rieše­nie. Od augusta 2018 spravuje Prvá penzijná nový podielový fond: Stabilný fond o.p.f. 

Špeciálny fond cenných papierov

O fonde

 • Profil klienta: začiatočník
 • Investičný horizont: min. 2 roky
 • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1 - 7): 3/mierne riziko
 • Prvá investícia: min. 500 €
 • Následná investícia: min. 50 €

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 22.06.2021

od začiatku roka 1,07 %
za 1 mesiac 0,39 %
za 3 mesiace 0,84 %
za 6 mesiacov 1,03 %
za 1 rok 3,53 %
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) 2,95 %
Cena podielu 1,085918 EUR
NAV 74 753 124,51 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Stabilný fond o.p.f. je špeciálny fond cenných papierov, určený pre konzervatívneho klienta, ktorý má záujem o investovanie do dlhopisov s vyšším výnosom, než aké sú vo fondoch krátkodobých investícií či na termínovaných vkladoch.

Fond obsahuje prevažne dlhopisy zo skupiny Poštovej banky a J&T, s primiešaním domácich a zahraničných dlhopisov. Vďaka svojmu zameraniu je unikátnym riešením, ktoré iný správca na Slovensku neponúka.

Ak ste ochotný znášať mierne riziko a máte záujem o krátkodobejšie zhodnocovanie peňažných prostriedkov v investičnom horizonte min. 2roky, je Stabilný fond o.p.f. práve pre vás. 

Prečo investovať do fondu?

 • za rok 2018 a 2019 a 2020 sa stal najpredávanejším podielovým fondom v kategórií dlhopisové fondy v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 
 • ponúka konzervatívnemu klientovi možnosť ťažiť z rastu dlhopisových investcií s rizikovou prirážkou a vyšším výnosom
 • maximálne rozloženie rizika - obsahuje dlhové cenné papiere od rôznych emitentov
 • možnosť podieľať sa na úspechu skupiny Poštovej banky a spoločností podnikajúcich na Slo­vensku a v Česku
 • možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi a inými vkladovými produktami
 • exkluzívne dlhopisové riešenie, ktoré v konkurenčnej ponuke nenájdete
 • neustály prístup k informáciám o svojej investícií na Karte podielnika

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2018
Charakter fondu špeciálny fond cenných papierov
Kategória fondu dlhopisový fond
Profil klienta začiatočník
Investičný horizont min. 2 roky
Minimálna investícia prvá: 500 €
následná: 50 €
Ukazovateľ rizík a výnosov 3/mierne riziko* (na škále 1 – 7)

*Ak fond nemá dostačujúcu históriu, rizikovo-výnosový ukazovateľ bol určený na základe historických údajov fondu spolu s údajmi historickej volatility modelového portfólia, preto sa v budúcnosti môže jeho rizikový stupeň meniť.

Investičná stratégia

Investičná politika fondu Stabilný fond o.p.f. je zameraná predovšetkým na investovanie do dlhových CP, nástrojov peňažného trhu, termínovaných vkladov v bankách, finančných derivátov určených na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Prvá penzijná bude ďalej pri správe majetku tohto fondu za účelom efektívneho riadenia investícií využívať postupy a nástroje vzťahujúce sa na prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu. Strategická alokácia fondu nie je určená. Riziko nepriaznivého vývoja menových kurzov pri finančných nástrojoch denominovaných v cudzích menách môže byť zabezpečené nástrojmi na zabezpečenie menového rizika.

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok max. 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka)
Poplatok za správu 1,00 % z priemernej čistej hodnoty majetku 
Poplatok depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku
Prestup medzi fondmi

Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje,  znížený o 50%.

Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 1 roka, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

Prehľad vstupných poplatkov

Výška investícieVýška vstupného poplatku
do 29 999,99 € 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
od 30 000 € a viac 0,50 % z aktuálnej ceny podielového listu 

Prehľad výstupných poplatkov

Výstupný poplatok
do 1 roka od vydania PL

Výstupný poplatok
po uplynutí 1 roka od vydania PL

1,00 %  0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do fondu Stabilný fond o.p.f.: 

IBAN: SK2165000000199923513235; BIC: POBNSKBA

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže  aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Ako založiť Stabilný podielový fond

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte najbližšie obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.

Majte svoje financie pod kontrolou

Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-investorovi.