Office real estate fund o.p.f

Fond nehnuteľností Office real estate fund o.p.f. získal 3 mesiace od uvedenia na trh ocenenie v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2017 za najpredávanejší fond vo svojej kategórií.

Špeciálny fond nehnuteľností

O fonde

 • Profil klienta: mierne pokročilý
 • Investičný horizont: min. 4 roky
 • Ukazovateľ rizík a výnosov:  (SRRI 1-7) : 2/nízke riziko
 • Prvá investícia: min. 500 €
 • Následná investícia: min. 50 €

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 22.06.2021

od začiatku roka -0,76 %
za 1 mesiac -0,78 %
za 3 mesiace -0,79 %
za 6 mesiacov -0,75 %
za 1 rok 0,01 %
za 3 roky (p.a.) 2,19 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,14 %
Cena podielu 0,010820 EUR
NAV 178 039 782,23 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Office real estate fund o.p.f.  je  špeciálny fond nehnuteľností určený pre dynamických klientov, ktorí majú záujem dlhodobejšie zhodnocovať svoje voľné peňažné prostriedky prostredníctvom investovania do realít, do ktorých by samostatne nemohli investovať vzhľadom na výšku investície.

Fond sa v súčasnosti orientuje na lukratívne realitné projekty  na Slovensku, so zámerom investovať v budúcnosti aj v zahraničí. Investície zahŕňajú kvalitné nájomné projekty s dlhodobými nájmami veľkých zahraničných firiem, renomované nehnuteľnosti vrátane príslušenstva, majetkových účastí v realitných spoločnostiach a iné investície úzko prepojené s realitným trhom. 

Fond získal tieto ocenenia:

 • najpredávanejší podielový fond v kategórií realitné fondy a fondy alternatívnych investícií v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2020
 • najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2017

Prečo investovať do fondu?

 • možnosť investovať do nájomných projektov, administratívnych budov, či business centier v lukratívnych lokalitách
 • perspektíva dlhodobej výkonnosti fondu - pravidelný výnos z investície plynúci do majetku fondov z nájomných projektov
 • príležitosť investovať do rôznych druhov nehnuteľností a realitných spoločností, do ktorých by drobní investori samostatne nemohli investovať vzhľadom na výšku investície 
 • možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi a inými vkladovými produktami
 • neustály prístup k informáciám o svojej investícií na Karte podielnika

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2017
Charakter fondu špeciálny fond nehnuteľností
Kategória fondu realitný fond
Profil klienta mierne pokročilý
Investičný horizont min. 4 roky
Minimálna investícia prvá: 500 €
následná: 50 €
Ukazovateľ rizík a výnosov 

2/nízke riziko (na škále 1 – 7)

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu Office real estate fund o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, predovšetkým do majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok uvedených v zákone, a tiež iných aktív spĺňajúcich kritéria podľa zákona, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok max. 1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov)
Za správu 1,50 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Depozitárovi 0,10 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi

Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje,  znížený o 50%.

Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 2 rokov, sa uplatní atiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

Prehľad vstupných poplatkov

Výška investícieVýška vstupného poplatku
 do 29 999 € 1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu
od 30 000 € a viac  1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

Prehľad výstupných poplatkov 

Výstupný poplatok
do 2 rokov od vydania PL

Výstupný poplatok po uplynutí
2 rokov od vydania PL 

1,00 %  0,00 %


Číslo účtu pre investovanie do fondu Office real estate fund o.p.f.:

IBAN: SK8865000000194523500010; BIC: POBNSKBA 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže  aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom, ak je to v záujme podielnikov  môže spoločnosť predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov až na 12 mesiacov. Majetok fondu je investovaný predovšetkým do nehnuteľností a majetkových účastí  v realitných spoločnostiach.

Ako založiť REALITNÝ fond

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte najbližšie obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.

Majte svoje financie pod kontrolou

Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-investorovi.