Office real estate fund o.p.f

Počas 10 rokov pôsobenia na trhu sa stal fond NÁŠ PRVÝ REALITNÝ, o.p.f. najväčším realitným fondom na Slovensku a získal množstvo ocenení ako najpredávanejší a najvýkonnejší realitný fond. V nadväznosti na to vznikol v roku 2017 ďalší realitný fond Prvej penzijnej - Office real estate fund o.p.f., ako špeciálny fond nehnuteľností.

Špeciálny podielový fond nehnuteľností

O fonde

 • Investičný horizont: min. 3 roky
 • Miera rizika:  (SRRI 1-7) : 2
 • Minimálna investícia: 5 000 €
 • Následná investícia: 5 000 €

Výkonnosť k 10.08.2018

od začiatku roka 2,08 %
za 1 mesiac 0,28 %
za 3 mesiace 1,65 %
za 6 mesiacov 2,02 %
za 1 rok -
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) -
Cena podielu 0,010208 EUR
NAV 64 538 726,74 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Office real estate fund o.p.f.  je  špeciálny fond nehnuteľností určený pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje voľné peňažné prostriedky v strednodobom horizonte 3 rokov, a ktorí sa chcú podieľať na investovaní do realít, do ktorých by samostatne nemohli investovať vzhľadom na výšku investície.

Fond sa zameriava na starostlivo vybrané investičné projekty  na Slovensku i v zahraničí.

Projekty zahŕňajú:

 • dlhodobé investície do nájomných projektov, administratívnych budov, či business centier v lukratívnych lokalitách
 • kvalitné nájomné projekty s dlhodobými nájmami veľkých zahraničných firiem
 • renomované nehnuteľnosti vrátane príslušenstva, majetkových účastí v realitných spoločnostiach a iné investície úzko prepojené s realitným trhom

Fond získal tieto ocenenia:

 • najpredávanejší podielový fond v kategórií realitné fondy a fondy alternatívnych investícií v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2017

Prečo investovať do fondu?

 • Možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi 
 • Príležitosť investovať do rôznych druhov nehnuteľností a realitných spoločností, čím sa riziko investície rozkladá
 • Možnosť vstúpiť do sveta profesionálnych investorov a participovať na lukratívnych projektoch na Slovensku i v zahraničí

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu Office real estate fund o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, predovšetkým do majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok uvedených v zákone, a tiež iných aktív spĺňajúcich kritéria podľa zákona, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. Investičnou politikou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností Office real estate fund o.p.f. je najmä investovanie do nehnuteľností a iných realitných aktív. V prípade špeciálneho podielového fondu nehnuteľností Office real estate fund o.p.f. môže správca, ak je to v záujme podielnikov, predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 12 mesiacov.

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok max. 1 % z aktuálnej ceny podielového listu
Poplatok za prestup medzi fondami pri presune investície do iného fondu správcu, sa uplatní výstupný poplatok max vo výške 1 %
Za správu 1,5 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde
Depozitárovi 0,10 % p.a. priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde 
za jeden kalendárny rok

Prehľad vstupných poplatkov

Výška investovanej  sumy v €Výška vstupného poplatku v %
 od 5 000 do 149.999 1%
150.000 a viac 0%

Prehľad výstupných poplatkov

Doba od vydania PL v rokochVýška výstupného poplatku v %
do 2 rokov 1%
2 roky a viac 0%

Ako založiť REALITNÝ fond

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte najbližšie obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.

Majte svoje financie pod kontrolou

Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.