NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

Sme správcovskou spoločnosť s dlhodobou tradíciou na Slovensku. Prečítajte si viac o exkluzívnych projektoch, ktoré vám prináša NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

Špeciálny podielový fond nehnuteľností

O fonde

 • Investičný horizont: min. 3 roky
 • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 2
 • Minimálna investícia: 165 €
 • Následná investícia: min.30€

Výkonnosť k 10.08.2018

od začiatku roka 1,58 %
za 1 mesiac 0,34 %
za 3 mesiace 0,61 %
za 6 mesiacov 1,14 %
za 1 rok 2,74 %
za 3 roky (p.a.) 2,93 %
od vzniku fondu (p.a.) 4,87 %
Cena podielu 0,056872 EUR
NAV 730 757 523,24 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. je špeciálny fond nehnuteľností vhodný pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje voľné peňažné prostriedky v strednodobom horizonte 3 rokov, a ktorí sa chcú podieľať na investovaní do realít, do ktorých by samostatne nemohli investovať vzhľadom na výšku investície. 

Fond získal tieto ocenenia:

 • Absolútne najpredávanejší fond v roku 2016 v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2016
 • 1. miesto - najpredávanejší fond za rok 2016 v kategórií Realitné fondy a fondy alternatívnych investícií 
 • 3. miesto v súťaži „Zlatá minca 2016" v kategórii Realitné fondy
 • 2. miesto v súťaži "Zlatá minca 2015" v kategórii Realitné fondy
 • 1. miesto - najpredávanejší fond za rok 2014 vo svojej kategórii
 • 2. miesto v súťaži „Zlatá minca 2013" v kategórii Realitné fondy
 • 2. miesto v súťaži „Zlatá minca 2012" v kategórii Realitné fondy
 • najvykonnejší fond za roky 2010 a 2011 vo svojej kategórií
 • najpredávanejší fond za roky 2007 – 2012 vo svojej kategórií

Prečo investovať do fondu

 • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch
 • investujete do rôznych druhov nehnuteľností a realitných spoločností, čím si riziko investície rozkladáte
 • možnosť vstúpiť do sveta profesionálnych investorov a participovať na veľkých projektoch v lukratívnych lokalitách
 • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup

Údaje k 27.1.2017

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2007
Charakter fondu špeciálny podielový fond nehnuteľností,
forma otvoreného podielového fondu
Investičný horizont min. 3 roky
Minimálna investícia prvá: 165 €
následná: 30 €
Rizikovosť fondu 2 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do NÁŠHO PRVÉHO REALITNÉHO o.p.f.: 

IBAN: SK4065000000198823500010; BIC: POBNSKBA

 

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, predovšetkým do majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok uvedených v zákone, a tiež iných aktív spĺňajúcich kritéria podľa zákona, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. Investičnou politikou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. je najmä investovanie do nehnuteľností a iných realitných aktív. V prípade špeciálneho podielového fondu nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. môže správca, ak je to v záujme podielnikov, predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 12 mesiacov.

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok max. 1,5 % z aktuálnej ceny podielového listu
Poplatok za prestup medzi podielovými fondmi Poplatok za prestup medzi podielovými fondmi je vo výške 0,00 %. Pri prestupe z fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. však môže byť účtovaný výstupný poplatok v závislosti od doby vydania presúvaného podielového listu.
Za správu 1,50 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde
Depozitárovi 0,10 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde

Prehľad výstupných poplatkov

Výška investície      v 1. rokuv 2. rokuv 3. roku
do 29 999,99 € 1,00 % 1,00 % 0,00 %
od 30 000 do 149 999,99 €  1,00 % 1,00 % 0,00 %
od 150 000 € a viac 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Ako založiť REALITNÝ fond

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte najbližšie obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.

Majte svoje financie pod kontrolou

Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.