Špeciálny podielový fond nehnuteľností

  • Investičný horizont: min. 3 roky
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 2
  • Minimálna investícia: 165 €
  • Následná investícia: min.30€
Výkonnosť k 27.09.2016
od začiatku roka 1,70 %
za 1 mesiac 0,15 %
za 3 mesiace 0,61 %
za 6 mesiacov 1,32 %
za 1 rok 2,59 %
za 3 roky (p.a.) 3,53 %
od vzniku fondu (p.a.) 5,25 %
Cena podielu 0,053865 EUR
NAV 602 754 151,12 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.  je  špeciálny fond nehnuteľností vhodný pre investorov očakávajúcich vyšší výnos s dlhodobejšou investičnou stratégiou. Venuje sa sektoru nehnuteľností, zameriava sa na lukratívne budovy, pozemky a dlhodobé prenájmy v žiadaných lokalitách.

Získal tieto ocenenia:

  •  najpredávanejší fond za roky 2007 – 2012 vo svojej kategórií
  •  najvykonnejší fond za roky 2010 a 2011 vo svojej kategórií
  •  2. miesto v súťaži „Zlatá minca 2012" v kategórii Realitné fondy
  •  2. miesto v súťaži „Zlatá minca 2013" v kategórii Realitné fondy
  • 1. miesto ako najpredávanejší fond za rok 2014 vo svojej kategórii
  • 2. miesto v súťaži "Zlatá minca 2015" v kategórii Realitné fondy

Prečo investovať do fondu

 • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch
 • investujete do rôznych druhov nehnuteľností a realitných spoločností, čím si riziko investície rozkladáte
 • dobré vyhliadky - perspektíva dlhodobej výkonnosti podielového fondu
 • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup

Údaje k 31.5.2015

Parametre
Vznik fondu 2007
Charakter fondu špeciálny podielový fond nehnuteľností,
forma otvoreného podielového fondu
Investičný horizont min. 3 roky
Minimálna investícia prvá: 165 €
následná: 30 €
Rizikovosť fondu 2 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do NÁŠHO PRVÉHO REALITNÉHO o.p.f.: 

IBAN: SK4065000000198823500010; BIC: POBNSKBA

 

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, predovšetkým do majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok uvedených v zákone, a tiež iných aktív spĺňajúcich kritéria podľa zákona, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. Investičnou politikou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. je najmä investovanie do nehnuteľností a iných realitných aktív. V prípade špeciálneho podielového fondu nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. môže správca, ak je to v záujme podielnikov, predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 12 mesiacov.

Poplatky
Vstupný poplatok max. 1,5 % z aktuálnej ceny podielového listu
Poplatok za prestup medzi podielovými fondmi Poplatok za prestup medzi podielovými fondmi je vo výške 0,00 %. Pri prestupe z fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. však môže byť účtovaný výstupný poplatok v závislosti od doby vydania presúvaného podielového listu.
Za správu 1,50 % p.a. ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde
Depozitárovi 0,10 % p.a. ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde
za jeden kalendárny rok

Prehľad výstupných poplatkov

Výška investície      v 1. rokuv 2. rokuv 3. roku
do 29 999,99 € 1,00 % 1,00 % 0,00 %
od 30 000 do 149 999,99 €  1,00 % 1,00 % 0,00 %
od 150 000 € a viac 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Chcem poradiť

Vyskúšajte náš nástroj na výber fondu alebo nás kontaktujte.

Výber fondu
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Prvej penzijnej.

Pobočky
Vitajte v Prvej penzijnej

Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.
Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.

Karta podielnika

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.