• Menu

  Špeciálny podielový fond nehnuteľností

   • Investičný horizont: min. 3 roky
   • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 2
   • Minimálna investícia: 165 €
   • Následná investícia: min.30€
  Výkonnosť k 19.01.2017
  od začiatku roka 0,43 %
  za 1 mesiac 0,53 %
  za 3 mesiace 1,14 %
  za 6 mesiacov 1,81 %
  za 1 rok 3,37 %
  za 3 roky (p.a.) 3,35 %
  od vzniku fondu (p.a.) 5,24 %
  Cena podielu 0,054668 EUR
  NAV 638 539 374,86 EUR

  Výpočet výkonnosti

  Dátum od:
  Dátum do:
  Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

  NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.  je  špeciálny fond nehnuteľností vhodný pre investorov očakávajúcich vyšší výnos s dlhodobejšou investičnou stratégiou. Venuje sa sektoru nehnuteľností, zameriava sa na lukratívne budovy, pozemky a dlhodobé prenájmy v žiadaných lokalitách.

  Získal tieto ocenenia:

   •  najpredávanejší fond za roky 2007 – 2012 vo svojej kategórií
   •  najvykonnejší fond za roky 2010 a 2011 vo svojej kategórií
   •  2. miesto v súťaži „Zlatá minca 2012" v kategórii Realitné fondy
   •  2. miesto v súťaži „Zlatá minca 2013" v kategórii Realitné fondy
   • 1. miesto ako najpredávanejší fond za rok 2014 vo svojej kategórii
   • 2. miesto v súťaži "Zlatá minca 2015" v kategórii Realitné fondy

  Prečo investovať do fondu

  • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch
  • investujete do rôznych druhov nehnuteľností a realitných spoločností, čím si riziko investície rozkladáte
  • dobré vyhliadky - perspektíva dlhodobej výkonnosti podielového fondu
  • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup

  Údaje k 31.5.2015

  Parametre
  Vznik fondu 2007
  Charakter fondu špeciálny podielový fond nehnuteľností,
  forma otvoreného podielového fondu
  Investičný horizont min. 3 roky
  Minimálna investícia prvá: 165 €
  následná: 30 €
  Rizikovosť fondu 2 (na škále 1 – 7)

  Číslo účtu pre investovanie do NÁŠHO PRVÉHO REALITNÉHO o.p.f.: 

  IBAN: SK4065000000198823500010; BIC: POBNSKBA

   

  Investičná stratégia

  Zameraním investičnej politiky podielového fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, predovšetkým do majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok uvedených v zákone, a tiež iných aktív spĺňajúcich kritéria podľa zákona, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

  Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. Investičnou politikou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. je najmä investovanie do nehnuteľností a iných realitných aktív. V prípade špeciálneho podielového fondu nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. môže správca, ak je to v záujme podielnikov, predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 12 mesiacov.

  Poplatky
  Vstupný poplatok max. 1,5 % z aktuálnej ceny podielového listu
  Poplatok za prestup medzi podielovými fondmi Poplatok za prestup medzi podielovými fondmi je vo výške 0,00 %. Pri prestupe z fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. však môže byť účtovaný výstupný poplatok v závislosti od doby vydania presúvaného podielového listu.
  Za správu 1,50 % p.a. ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde
  Depozitárovi 0,10 % p.a. ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde
  za jeden kalendárny rok

  Prehľad výstupných poplatkov

  Výška investície      v 1. rokuv 2. rokuv 3. roku
  do 29 999,99 € 1,00 % 1,00 % 0,00 %
  od 30 000 do 149 999,99 €  1,00 % 1,00 % 0,00 %
  od 150 000 € a viac 0,00 % 0,00 % 0,00 %
  Chcem poradiť

  Vyskúšajte náš nástroj na výber fondu alebo nás kontaktujte.

  Výber fondu
  Dohodnite si stretnutie

  Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

  Formulár
  Podpis zmluvy

  Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Prvej penzijnej.

  Pobočky
  Vitajte v Prvej penzijnej

  Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.
  Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.

  Karta podielnika

  Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
  Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.