NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

Sme správcovskou spoločnosť s dlhodobou tradíciou na Slovensku. Prečítajte si viac o exkluzívnych projektoch, ktoré vám prináša NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

Špeciálny podielový fond nehnuteľností

O fonde

 • Investičný horizont: min. 3 roky
 • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 2
 • Minimálna investícia: 165 €
 • Následná investícia: min.30€

Výkonnosť k 20.07.2017

od začiatku roka 1,77 %
za 1 mesiac 0,33 %
za 3 mesiace 0,82 %
za 6 mesiacov 1,34 %
za 1 rok 3,17 %
za 3 roky (p.a.) 3,00 %
od vzniku fondu (p.a.) 5,11 %
Cena podielu 0,055398 EUR
NAV 673 430 926,76 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.  je  špeciálny fond nehnuteľností vhodný pre investorov očakávajúcich vyšší výnos s dlhodobejšou investičnou stratégiou. Venuje sa sektoru nehnuteľností, zameriava sa na lukratívne budovy, pozemky a dlhodobé prenájmy v žiadaných lokalitách.

Získal tieto ocenenia:

 •  najpredávanejší fond za roky 2007 – 2012 vo svojej kategórií
 •  najvykonnejší fond za roky 2010 a 2011 vo svojej kategórií
 •  2. miesto v súťaži „Zlatá minca 2012" v kategórii Realitné fondy
 •  2. miesto v súťaži „Zlatá minca 2013" v kategórii Realitné fondy
 • 1. miesto ako najpredávanejší fond za rok 2014 vo svojej kategórii
 • 2. miesto v súťaži "Zlatá minca 2015" v kategórii Realitné fondy
 • 1. miesto ako najpredávanejší fond za rok 2016 vo svojej kategórii
 • 3. miesto v súťaži „Zlatá minca 2016" v kategórii Realitné fondy
 • Absolútne najpredávanejší fond v roku 2016 v rámci súťaže TOP FOND SLOVAKIA.

Prečo investovať do fondu

 • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch
 • investujete do rôznych druhov nehnuteľností a realitných spoločností, čím si riziko investície rozkladáte
 • dobré vyhliadky - perspektíva dlhodobej výkonnosti podielového fondu
 • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup

Údaje k 27.1.2017

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2007
Charakter fondu špeciálny podielový fond nehnuteľností,
forma otvoreného podielového fondu
Investičný horizont min. 3 roky
Minimálna investícia prvá: 165 €
následná: 30 €
Rizikovosť fondu 2 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do NÁŠHO PRVÉHO REALITNÉHO o.p.f.: 

IBAN: SK4065000000198823500010; BIC: POBNSKBA

 

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, predovšetkým do majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok uvedených v zákone, a tiež iných aktív spĺňajúcich kritéria podľa zákona, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. Investičnou politikou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. je najmä investovanie do nehnuteľností a iných realitných aktív. V prípade špeciálneho podielového fondu nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. môže správca, ak je to v záujme podielnikov, predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 12 mesiacov.

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok max. 1,5 % z aktuálnej ceny podielového listu
Poplatok za prestup medzi podielovými fondmi Poplatok za prestup medzi podielovými fondmi je vo výške 0,00 %. Pri prestupe z fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. však môže byť účtovaný výstupný poplatok v závislosti od doby vydania presúvaného podielového listu.
Za správu 1,50 % p.a. ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde
Depozitárovi 0,10 % p.a. ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde
za jeden kalendárny rok

Prehľad výstupných poplatkov

Výška investície      v 1. rokuv 2. rokuv 3. roku
do 29 999,99 € 1,00 % 1,00 % 0,00 %
od 30 000 do 149 999,99 €  1,00 % 1,00 % 0,00 %
od 150 000 € a viac 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Ako založiť REALITNÝ fond

Chcem poradiť

Vyskúšajte náš nástroj na výber fondu alebo nás kontaktujte.

Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Prvej penzijnej.

Vitajte v Prvej penzijnej

Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.
Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.