Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA

Zabezpečte si maximálnu možnú návratnosť svojej investície. Investujte bez viazanosti a za najnižší poplatok.

Otvorený fond krátkodobých investícií

O fonde

 • Investičný horizont: 1 rok
 • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 3
 • Minimálna investícia: 15 €
 • Následná investícia: min.3€

Výkonnosť k 10.08.2018

od začiatku roka -0,51 %
za 1 mesiac -0,02 %
za 3 mesiace -0,40 %
za 6 mesiacov -0,28 %
za 1 rok 1,29 %
za 3 roky (p.a.) 3,03 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,40 %
Cena podielu 0,044997 EUR
NAV 72 909 698,98 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Krátkodobý dlhopisový fond o.p.f. KORUNA je vhodný pre konzervatívnejších investorov. Ak nemáte skúsenosť s investovaním do podielových fondov, ale chceli by ste svoje peniaze zhodnotiť lepšie ako na termínovaných vkladoch, v časovom horizonte 6 a viac mesiacov, je pre vás investovanie do tohto fondu tým pravým riešením.

Fond získal tieto ocenenia:

 • najpredávanejší podielový fond v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2017 a 2016 v kategórií Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií
 •  fond s  najlepším výnosom a rizikom  v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2017 a 2016 v kategórií Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií
 •  1. miesto v súťaži Investícia roka Forbes&Fincentrum za rok 2016 vo svojej kategórii
 •  2. miesto v súťaži Investícia roka Forbes&Fincentrumza rok 2015 vo svojej kategórii
 •  3. miesto v súťaži Investícia roka Forbes&Fincentrum za rok 2014 vo svojej kategórii

Prečo investovať do fondu

 • KORUNA získala dlhodobé ohodnotenie (scoring) **** od nezávislej agentúry CRA RATING AGENCY, a.s.
 • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi a inými vkladovými produktmi pri nižších nákladoch
 • svoje peniaze môžete kedykoľvek vkladať a vyberať
 • možnosť kapitálového rastu pri poklese úrokových sadzieb
 • najnižšie poplatky spojené s investíciou do podielového fondu v rámci ponuky Prvej Penzijnej
 • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup
 • máte možnosť zvoliť si pravidelné vyplácanie podielových listov

NOVINKA

Využite našu novú službu v podobe pravidelného vyplácania podielových listov.

Ide o bezplatnú službu, vďaka ktorej si  môžete zvoliť pravidelnú výplatu z nasporenej sumy. Služba je určená klientom, ktorí majú ukončený program sporenia, alebo majú investíciu vo fonde Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA.

Detaily

Parametre
Vznik fondu 1995
Charakter fondu dlhopisový podielový fond
Investičný horizont min. 1 rok
Minimálna investícia prvá: 15 €
následná: 3 €
Rizikovosť fondu 3 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do Krátkodobého dlhopisového o.p.f. KORUNA:

IBAN: SK2265000000194923500001; BIC: POBNSKBA

 

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, akými sú dlhové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené. Percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu v podielovom fonde však neklesne pod hranicu 30 %.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. V súlade so štatútom podielového fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

 

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok 0,25 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 0 %
Za správu 0,7 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)

Ako založiť podielový fond Koruna

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte najbližšie obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.

Majte svoje financie pod kontrolou

Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.