Otvorený fond krátkodobých investícií

  • Investičný horizont: 1 rok
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 2
  • Minimálna investícia: 15 €
  • Následná investícia: min.3€
Výkonnosť k 22.09.2016
od začiatku roka 3,10 %
za 1 mesiac 0,33 %
za 3 mesiace 1,30 %
za 6 mesiacov 2,97 %
za 1 rok 4,40 %
za 3 roky (p.a.) 3,31 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,28 %
Cena podielu 0,043161 EUR
NAV 23 672 661,70 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Krátkodobý dlhopisový fond o.p.f. KORUNA je vhodný pre konzervatívnejších investorov. Ak nemáte skúsenosť s investovaním do podielových fondov, ale chceli by ste svoje peniaze zhodnotiť lepšie ako na termínovaných vkladoch, v časovom horizonte 6 a viac mesiacov, je pre vás investovanie do tohto fondu tým pravým riešením.

Prečo investovať do fondu

 • KORUNA získala dlhodobé ohodnotenie (scoring) **** od nezávislej agentúry CRA RATING AGENCY, a.s.
 • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi a inými vkladovými produktmi pri nižších nákladoch
 • svoje peniaze môžete kedykoľvek vkladať a vyberať
 • možnosť kapitálového rastu pri poklese úrokových sadzieb
 • najnižšie poplatky spojené s investíciou do podielového fondu v rámci ponuky Prvej Penzijnej
 • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup
 • máte možnosť zvoliť si pravidelné vyplácanie podielových listov

NOVINKA

Využite našu novú službu v podobe pravidelného vyplácania podielových listov.

Ide o bezplatnú službu, vďaka ktorej si  môžete zvoliť pravidelnú výplatu z nasporenej sumy. Služba je určená klientom, ktorí majú ukončený program sporenia, alebo majú investíciu vo fonde Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA.

Parametre
Vznik fondu 1995
Charakter fondu dlhopisový podielový fond
Investičný horizont min. 1 rok
Minimálna investícia prvá: 15 €
následná: 3 €
Rizikovosť fondu 2 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do Krátkodobého dlhopisového o.p.f. KORUNA:

IBAN: SK2265000000194923500001; BIC: POBNSKBA

 

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, akými sú dlhové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené. Percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu v podielovom fonde však neklesne pod hranicu 30 %.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. V súlade so štatútom podielového fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

 

Poplatky
Vstupný poplatok 0,25 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 0 %
Za správu 0,7 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Chcem poradiť

Vyskúšajte náš nástroj na výber fondu alebo nás kontaktujte.

Výber fondu
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Prvej penzijnej.

Pobočky
Vitajte v Prvej penzijnej

Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.
Aktuálny stav Vašej invstície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.

Karta podielnika

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.