Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA

Nechajte svoje peniaze pracovať. Investujte bez viazanosti. Vaše peniaze sú v rukách profesionálnych portfólio manažérov, ktorí spravujú finančné prostriedky fondu a sledujú aktuálne dianie na finančných trhoch, aby ste z vašich investícií dostali maximum.

Štandardný otvorený podielový fond

O fonde

 • Profil klienta: začiatočník
 • Investičný horizont: 1 rok
 • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 3/mierne riziko
 • Prvá investícia: min. 500 €
 • Následná investícia: min. 50 €

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 22.06.2021

od začiatku roka 1,74 %
za 1 mesiac 0,38 %
za 3 mesiace 0,93 %
za 6 mesiacov 1,70 %
za 1 rok 2,99 %
za 3 roky (p.a.) 2,36 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,55 %
Cena podielu 0,048025 EUR
NAV 75 163 275,93 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Krátkodobý dlhopisový fond o.p.f. KORUNA je určený pre konzervatívneho klienta, ktorý hľadá alternatívu ku krátkodobým termínovaným vkladom a potrebuje mať zabezpečenú maximálnu možnú likviditu svojej vloženej investície pri minimálnych vstupných nákladoch a akceptovaní mierneho rizika.

Fond získal tieto ocenenia:

 • V súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2020 sa Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA stala fondom s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové peňažné fondy a eurové fondy krátkodobých investícií  
 • 1. miesto - najpredávanejší podielový fond v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2017 a 2016 v kategórií Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií
 •  1. miesto - fond s  najlepším výnosom a rizikom  v súťaži TOP FOND SLOVAKIA 2017 a 2016 v kategórií Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií
 •  1. miesto v súťaži Investícia roka Forbes&Fincentrum 2016 v kategórii Fondy krátkodobých investícií
 •  2. miesto v súťaži Investícia roka Forbes&Fincentrum 2015 v kategórií Fondy krátkodobých investícií
 •  3. miesto v súťaži Investícia roka Forbes&Fincentrum 2014 v kategórií Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií 

Prečo investovať do fondu?

 • KORUNA získala dlhodobé ohodnotenie (scoring) **** od nezávislej agentúry CRA RATING AGENCY, a.s.
 • možnosť kapitálového rastu pri poklese úrokových sadzieb
 • možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi a inými vkladovými produktmi 
 • najnižšie poplatky spojené s investíciou do podielového fondu v rámci ponuky Prvej Penzijnej
 • neustály prístup k informáciám o svojej investícii na Karte podielnika
 • možnosť zvoliť si pravidelné vyplácanie podielových listov

Využite našu službu - pravidelné vyplácanie podielových listov

Ide o bezplatnú službu, vďaka ktorej si  môžete zvoliť pravidelnú výplatu z nasporenej sumy. Služba je určená klientom, ktorí majú ukončený program investičného sporenia, alebo majú investíciu vo fonde Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA.

Ak máte záujem o túto službu vyplňte formulár  a my vás budeme kontaktovať. 

Detaily

Parametre
Vznik fondu 1995
Charakter fondu štandardný otvorený podielový fond
Kategória fondu fond krátkodobých investícií
Profil klienta začiatočník
Investičný horizont min. 1 rok
Minimálna investícia prvá: 500 €
následná: 50 €
Ukazovateľ rizík a výnosov 3/mierne riziko (na škále 1 – 7)

 

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, akými sú dlhové investície, cudzie meny, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené. Percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu v podielovom fonde však neklesne pod hranicu 30 %.

 

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok

max. 0,25 % z aktuálnej ceny podielového listu

Výstupný poplatok 0,25 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka)
Za správu 0,70 % z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Prestup medzi fondmi

Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje,  znížený o 50%.

Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 1 roka, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

Prehľad vstupných poplatkov

Výška investovanej sumyVýška vstupného poplatku
do 29 999,99 €

max. 0,25 % z aktuálnej ceny podielového listu

od 30 000 € 

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

Prehľad výstupných poplatkov

Výstupný poplatok
do 1 roka od vydania PL

Výstupný poplatok
po uplynutí 1 roka od vydania PL

0,25 %  0,00 % 


Číslo účtu pre investovanie do Krátkodobého dlhopisového o.p.f. KORUNA:

IBAN: SK2265000000194923500001; BIC: POBNSKBA

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Ako založiť podielový fond Koruna

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte najbližšie obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.

Majte svoje financie pod kontrolou

Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-investorovi.