Otvorený fond krátkodobých investícií

  • Investičný horizont: 1 rok
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 2
  • Minimálna investícia: 15 €
  • Následná investícia: min.3€
Výkonnosť k 23.08.2016
od začiatku roka 2,56 %
za 1 mesiac 0,00 %
za 3 mesiace 1,22 %
za 6 mesiacov 2,89 %
za 1 rok 4,05 %
za 3 roky (p.a.) 3,24 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,25 %
Cena podielu 0,042936 EUR
NAV 23 867 995,28 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Krátkodobý dlhopisový fond o.p.f. KORUNA je vhodný pre konzervatívnejších investorov. Ak nemáte skúsenosť s investovaním do podielových fondov, ale chceli by ste svoje peniaze zhodnotiť lepšie ako na termínovaných vkladoch, v časovom horizonte 6 a viac mesiacov, je pre vás investovanie do tohto fondu tým pravým riešením.

Prečo investovať do fondu

 • KORUNA získala dlhodobé ohodnotenie (scoring) **** od nezávislej agentúry CRA RATING AGENCY, a.s.
 • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi a inými vkladovými produktmi pri nižších nákladoch
 • svoje peniaze môžete kedykoľvek vkladať a vyberať
 • možnosť kapitálového rastu pri poklese úrokových sadzieb
 • najnižšie poplatky spojené s investíciou do podielového fondu v rámci ponuky Prvej Penzijnej
 • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup
Parametre
Vznik fondu 1995
Charakter fondu dlhopisový podielový fond
Investičný horizont min. 1 rok
Minimálna investícia prvá: 15 €
následná: 3 €
Rizikovosť fondu 2 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do Krátkodobého dlhopisového o.p.f. KORUNA:

IBAN: SK2265000000194923500001; BIC: POBNSKBA

 

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, akými sú dlhové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené. Percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu v podielovom fonde však neklesne pod hranicu 30 %.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. V súlade so štatútom podielového fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

 

Poplatky
Vstupný poplatok 0,25 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 0 %
Za správu 0,7 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Chcem poradiť

Vyskúšajte náš nástroj na výber fondu alebo nás kontaktujte.

Výber fondu
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Prvej penzijnej.

Pobočky
Vitajte v Prvej penzijnej

Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.
Aktuálny stav Vašej invstície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.

Karta podielnika

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.