Konzervatívne portfólio o.p.f.

Vhodné riešenie, ak máte skúsenosti s termínovanými vkladmi a uprednostňujete dlhodobý pozvoľný rast svojej investície.

Otvorený zmiešaný podielový fond

O fonde

  • Investičný horizont: 2 roky
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 4
  • Minimálna investícia: 50 €
  • Následná investícia: min.15€

Výkonnosť k 20.07.2017

od začiatku roka -0,84 %
za 1 mesiac -1,14 %
za 3 mesiace -2,32 %
za 6 mesiacov -0,79 %
za 1 rok 1,79 %
za 3 roky (p.a.) 0,11 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,92 %
Cena podielu 0,042175 EUR
NAV 19 878 653,12 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Podielový fond Konzervatívne portfólio o.p.f. predstavuje pre vás ideálny spôsob investovania, ak máte skúsenosti s termínovanými vkladmi a dávate prednosť dlhodobému pozvoľnému rastu svojej investície v intervale aspoň 2 roky.

Prečo investovať do fondu

  • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch
  • investujete do rôznych druhov cenných papierov - tým si riziko investície rozkladáte
  • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2001
Charakter fondu otvorený zmiešaný podielový fond
Investičný horizont min. 2 roky
Minimálna investícia prvá: 50 €
následná: 15 €
Rizikovosť fondu 4 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do Konzervatívneho portfólia o.p.f.: 

IBAN: SK3865000000196123500002;  BIC: POBNSKBA

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky Kozervatívneho portfólia o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív. Týmito aktívami sú dlhové, akciové, realitné (nepriamym spôsobom) a komoditné investície (nepriamym spôsobom), finančných derivátov a vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené. Akciové investície tvoria maximálne 35 %, realitné investície tvoria maximálne 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde, komoditné investície tvoria maximálne 5 % hodnoty majetku v podielovom fonde.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. 

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok 1 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 0 %
Za správu 1,5 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)

Ako založiť Konzervatívne portfólio

Chcem poradiť

Vyskúšajte náš nástroj na výber fondu alebo nás kontaktujte.

Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Prvej penzijnej.

Vitajte v Prvej penzijnej

Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.
Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.