• Menu

  Otvorený zmiešaný podielový fond

   • Investičný horizont: 2 roky
   • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 4
   • Minimálna investícia: 50 €
   • Následná investícia: min.15€
  Výkonnosť k 19.01.2017
  od začiatku roka 0,04 %
  za 1 mesiac -0,61 %
  za 3 mesiace 1,60 %
  za 6 mesiacov 2,63 %
  za 1 rok 5,02 %
  za 3 roky (p.a.) 2,09 %
  od vzniku fondu (p.a.) 2,08 %
  Cena podielu 0,042548 EUR
  NAV 23 906 137,01 EUR

  Výpočet výkonnosti

  Dátum od:
  Dátum do:
  Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

  Podielový fond Konzervatívne portfólio o.p.f. predstavuje pre vás ideálny spôsob investovania, ak máte skúsenosti s termínovanými vkladmi a dávate prednosť dlhodobému pozvoľnému rastu svojej investície v intervale aspoň 2 roky.

  Prečo investovať do fondu

  • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch
  • investujete do rôznych druhov cenných papierov - tým si riziko investície rozkladáte
  • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup
  Parametre
  Vznik fondu 2001
  Charakter fondu otvorený zmiešaný podielový fond
  Investičný horizont min. 2 roky
  Minimálna investícia prvá: 50 €
  následná: 15 €
  Rizikovosť fondu 4 (na škále 1 – 7)

  Číslo účtu pre investovanie do Konzervatívneho portfólia o.p.f.: 

  IBAN: SK3865000000196123500002;  BIC: POBNSKBA

  Investičná stratégia

  Zameraním investičnej politiky Kozervatívneho portfólia o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív. Týmito aktívami sú dlhové, akciové, realitné (nepriamym spôsobom) a komoditné investície (nepriamym spôsobom), finančných derivátov a vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch.

  Dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené. Akciové investície tvoria maximálne 35 %, realitné investície tvoria maximálne 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde, komoditné investície tvoria maximálne 5 % hodnoty majetku v podielovom fonde.

  Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. 

  Poplatky
  Vstupný poplatok 1 % z aktuálnej ceny podielového listu
  Výstupný poplatok 0 %
  Za správu 1,5 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
  Depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
  Chcem poradiť

  Vyskúšajte náš nástroj na výber fondu alebo nás kontaktujte.

  Výber fondu
  Dohodnite si stretnutie

  Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

  Formulár
  Podpis zmluvy

  Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Prvej penzijnej.

  Pobočky
  Vitajte v Prvej penzijnej

  Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.
  Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.

  Karta podielnika

  Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
  Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.