Konzervatívne portfólio o.p.f.

Nechajte svoje peniaze pracovať. Investujte bez viazanosti. Vaše peniaze sú v rukách profesionálnych portfólio manažérov, ktorí spravujú finančné prostriedky fondu a sledujú aktuálne dianie na finančných trhoch, aby ste z vašich investícií dostali maximum.

Štandardný otvorený podielový fond

O fonde

  • Profil klienta: mierne pokročilý
  • Investičný horizont: 2 roky
  • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 4/ stredné riziko
  • Prvá investícia: min. 500 €
  • Následná investícia: min. 50 €

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 23.09.2020

od začiatku roka 2,57 %
za 1 mesiac 0,53 %
za 3 mesiace -0,27 %
za 6 mesiacov -0,05 %
za 1 rok -0,02 %
za 3 roky (p.a.) 2,38 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,08 %
Cena podielu 0,045904 EUR
NAV 9 424 165,60 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Podielový fond Konzervatívne portfólio o.p.f. je určený pre mierne pokročilých klientov, ktorí dávajú prednosť pozvoľnému rastu investície v  období minimálne 2 rokov. Ponúka možnosť ťažiť z rastu akciových, dlhopisových, komoditných a realitných trhov.

 

Prečo investovať do fondu?

  • možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch
  • investovanie do rôznych druhov cenných papierov, čím sa riziko investície rozkladá
  • neustály prístup k informáciám o svojej investícii na Karte podielnika

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2001
Charakter fondu štandardný otvorený podielový fond
Kategória fondu zmiešaný fond
Profil klienta mierne pokročilý
Investičný horizont min. 2 roky
Minimálna investícia prvá: 500 €
následná: 50 €
Rizikovosť fondu 4 (na škále 1 – 7)

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky Konzervatívneho portfólia o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív. Týmito aktívami sú dlhové, akciové, realitné (nepriamym spôsobom) a komoditné investície (nepriamym spôsobom), finančných derivátov a vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené. Akciové investície tvoria maximálne 35 %, realitné investície tvoria maximálne 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde, komoditné investície tvoria maximálne 5 % hodnoty majetku v podielovom fonde.

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok max. 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka)
Za správu 1,50 %  z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi

0,00 % z aktuálnej ceny PL

Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 1 roka, sa uplatní výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

Prehľad vstupných poplatkov

Výška investície         Výška vstupného poplatku
do 29 999,99 € 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
od 30 000 € a viac 0,50 % z aktuálnej ceny podielového listu

Prehľad výstupných poplatkov

Výstupný poplatok
do 1 roku od vydania PL

Výstupný poplatok
po uplynutí 1 roka od vydania PL

1,00 % 0,00 %

 

IBAN: SK3865000000196123500002;  BIC: POBNSKBA

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže  aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Ako založiť Konzervatívne portfólio

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte najbližšie obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.

Majte svoje financie pod kontrolou

Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-investorovi.