Otvorený zmiešaný podielový fond

  • Investičný horizont: 2 roky
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 3
  • Minimálna investícia: 50 €
  • Následná investícia: min.15€
Výkonnosť k 27.09.2016
od začiatku roka -2,12 %
za 1 mesiac -0,60 %
za 3 mesiace 2,46 %
za 6 mesiacov 4,52 %
za 1 rok -0,02 %
za 3 roky (p.a.) 1,24 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,87 %
Cena podielu 0,041275 EUR
NAV 25 801 839,83 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Podielový fond Konzervatívne portfólio o.p.f. predstavuje pre vás ideálny spôsob investovania, ak máte skúsenosti s termínovanými vkladmi a dávate prednosť dlhodobému pozvoľnému rastu svojej investície v intervale aspoň 2 roky.

Prečo investovať do fondu

 • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch
 • investujete do rôznych druhov cenných papierov - tým si riziko investície rozkladáte
 • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup
Parametre
Vznik fondu 2001
Charakter fondu otvorený zmiešaný podielový fond
Investičný horizont min. 2 roky
Minimálna investícia prvá: 50 €
následná: 15 €
Rizikovosť fondu 3 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do Konzervatívneho portfólia o.p.f.: 

IBAN: SK3865000000196123500002;  BIC: POBNSKBA

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky Kozervatívneho portfólia o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív. Týmito aktívami sú dlhové, akciové, realitné (nepriamym spôsobom) a komoditné investície (nepriamym spôsobom), finančných derivátov a vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené. Akciové investície tvoria maximálne 35 %, realitné investície tvoria maximálne 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde, komoditné investície tvoria maximálne 5 % hodnoty majetku v podielovom fonde.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. 

Poplatky
Vstupný poplatok 1 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 0 %
Za správu 1,5 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Chcem poradiť

Vyskúšajte náš nástroj na výber fondu alebo nás kontaktujte.

Výber fondu
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Prvej penzijnej.

Pobočky
Vitajte v Prvej penzijnej

Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.
Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.

Karta podielnika

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.