Komfortný zmiešaný o.p.f.

Aj vaše peniaze môžu zarábať a vy dokonca ani nemusíte sledovať aktuálne dianie na finančných trhoch. Na to sú tu naši odborníci,  ktorí spravujú finančné prostriedky fondu a snažia sa z vašich investícií vyťažiť maximum. 

Špeciálny fond cenných papierov

O fonde

 • Profil klienta: mierne pokročilý
 • Investičný horizont: min. 3 roky
 • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 3/mierne riziko
 • Prvá investícia: min. 500 €
 • Následná investícia: min. 50 €

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 22.06.2021

od začiatku roka -
za 1 mesiac 0,32 %
za 3 mesiace -0,54 %
za 6 mesiacov -
za 1 rok -
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) -
Cena podielu 0,009927 EUR
NAV 838 822,64 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Komfortný zmiešaný o.p.f. je podielový fond určený pre konzervatívnejších a mierne pokročilých klientov, ktorí chcú dosiahnuť vyššie kapitálové zhodnotenie v strednodobom časovom horizonte pri akceptovaní mierneho až stredného rizika. Je určený všetkým tým, ktorí chcú investovať komfortne a jednoducho.

Prečo investovať do fondu?

 • Diverzifikácia zdrojov výnosu v portfóliu – rozložené investície v jednom balíku.

 • Neujde vám žiadne rastové obdobie - v portfóliu sú zastúpené aj výnosné akciové investície.

 • Krízy na trhoch zvládnete bez emócií - fond má možnosť profitovať z poklesu cien aktív počas kríz a limitovať dopady poklesu na finančných trhoch.

 • Nízka miera volatility - fond obsahuje vyhľadávanú realitnú zložku, stabilné dlhopisové investície a diverzifikačnú komoditnú zložku.

 • K správe našich fondov pristupuje aktívne a zmeny dokážeme implementovať rýchlo, čím vieme reagovať na rôzne trendy.

 • Fond obsahuje obľúbené a výnosné fondy Prvej penzijnej pod jednou strechou, čím šetrí transakčné náklady z nákupov a obmieňania portfólia.

 • Máte neustály prístup k informáciám o svojej investícii v e-investorovi.

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2021
Charakter fondu zmiešaný fond
Kategória fondu špeciálny fond cenných papierov
Profil klienta mierne pokročilý
Investičný horizont min.3 roky
Minimálna investícia prvá: 500 €
následná: 50 €
Ukazovateľ rizík a výnosov 

3/ mierne riziko (na škále 1 – 7)

Investičná stratégia fondu


Cieľom investičnej politiky fondu je dosahovať zhodnotenie majetku vo fonde prostredníctvom investícií do aktív v súlade so štatútom fondu a participovať na ich vývoji pri akceptovaní kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných. komoditných peňažných a devízových trhov. Investície sú smerované predovšetkým do podielových listov, cenných papierov európskych fondov alebo iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, dlhových cenných papierov nástrojov peňažného trhu a ďalších nástrojov, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi normami a ustanoveniami štatútu tohto fondu.
Strategická alokácia fondu nie je určená.

Poplatky

Poplatky Výška poplatku
Vstupný poplatok

1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu

Výstupný poplatok

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov)

Za správu 1,65 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Depozitárovi 0,15 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi

Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje,  znížený o 50%.

Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 2 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke. 

Prehľad vstupných poplatkov

Výška investície            Výška vstupného poplatku
do 29 999,99 € 1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu
od 30 000 € a viac 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

Prehľad výstupných poplatkov

Výstupný poplatok
do 2 rokov od vydania PL
Výstupný poplatok
po uplynutí 2 rokov od vydania PL
1,00 % 0,00 %

Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu Komfortný zmiešaný o.p.f. :

IBAN: SK5365000000191092350001; BIC: POBNSKBA

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže  aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.