• Menu

  Špeciálny podielový fond cenných papierov

   • Investičný horizont: min. 3 roky
   • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 3
   • Minimálna investícia: 150 €
   • Následná investícia: 15 €
  Výkonnosť k 19.01.2017
  od začiatku roka 0,59 %
  za 1 mesiac 0,57 %
  za 3 mesiace 2,32 %
  za 6 mesiacov 3,53 %
  za 1 rok 4,59 %
  za 3 roky (p.a.) 3,30 %
  od vzniku fondu (p.a.) 3,28 %
  Cena podielu 1,101634 EUR
  NAV 25 811 268,34 EUR

  Výpočet výkonnosti

  Dátum od:
  Dátum do:
  Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

  KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. je podielový fond vhodný pre tých investorov, ktorí chcú dosiahnuť vysoké kapitálové zhodnotenie v dlhodobom časovom horizonte pri akceptovaní vyššieho rizika.

  Prečo investovať do fondu

  • fond umožňuje investorovi aj s malým finančným obnosom investovať do rovnakých aktív ako sú ponúkané len inštitucionálnym klientom
  • získavate možnosť dosiahnuť vyšší výnos v porovnaní s terminovanými vkladmi
  • taktiež máte možnosť dosiahnuť vyšší výnos prostredníctvom koncentrácie aktív
  • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup
  Parametre
  Vznik fondu 2014
  Charakter fondu

  špeciálny podielový fond

  cenných papierov

  Investičný horizont min. 3 roky
  Minimálna investícia prvá: 150 €
  následná: 15 €
  Rizikovosť fondu 3 (na škále 1 – 7)

  Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. :

  IBAN: SK8165000000191323500012; BIC: POBNSKBA

   

  Investičná stratégia

  Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do  dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, termínovaných vkladov v bankách, akcií  a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi normami a ustanoveniami štatútu tohto fondu.

  Strategická alokácia fondu nie je určená.

  Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. V súlade so štatútom podielového fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

  Poplatky:
  Vstupný poplatok* 0,5 % z aktuálnej ceny podielového listu
  Výstupný poplatok

  výška sa určuje podľa doby, ktorá uplynie od vydania podielového listu:

  v 1.roku - 3%

  v 2.roku - 2%

  v 3.roku - 1%

  po 3.roku - 0%

  Poplatok za prestup medzi podielovými fondmi poplatok za prestup medzi podielovými fondmi je vo výške 0,00%. Pri prestupe z fondu KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. však môže byť účtovaný výstupný poplatok v závislosti od doby od vydania presúvaného podielového listu
  Za správu 1,50 % p.a. z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde
  Depozitárovi 0,10% p.a. z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde

  * Pri investícií vyššej ako 30 000 € je vstupný poplatok 0 %, výstupný poplatok je štandardný bez ohľadu na výšku investície.

  Chcem poradiť

  Vyskúšajte náš nástroj na výber fondu alebo nás kontaktujte.

  Výber fondu
  Dohodnite si stretnutie

  Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

  Formulár
  Podpis zmluvy

  Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Prvej penzijnej.

  Pobočky
  Vitajte v Prvej penzijnej

  Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.
  Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.

  Karta podielnika

  Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
  Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.