KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

S nižším finančným obnosom máte možnosť investovať aj do  aktív ako sú ponúkané inštitucionálnym klientom.

Špeciálny podielový fond cenných papierov

O fonde

  • Investičný horizont: min. 3 roky
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 3
  • Minimálna investícia: 150 €
  • Následná investícia: 15 €

Výkonnosť k 18.07.2018

od začiatku roka 1,74 %
za 1 mesiac 0,44 %
za 3 mesiace 1,89 %
za 6 mesiacov 0,63 %
za 1 rok 4,84 %
za 3 roky (p.a.) 3,53 %
od vzniku fondu (p.a.) 4,13 %
Cena podielu 1,199302 EUR
NAV 58 880 277,76 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. je podielový fond vhodný pre tých investorov, ktorí chcú dosiahnuť vyššie kapitálové zhodnotenie v strednodobom časovom horizonte pri akceptovaní mierneho rizika.

Fond získal tieto ocenenia:

  • 2. miesto - najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií za rok 2014

Prečo investovať do fondu

  • fond umožňuje investorovi aj s malým finančným obnosom investovať do rovnakých aktív ako sú ponúkané len inštitucionálnym klientom
  • získavate možnosť dosiahnuť vyšší výnos v porovnaní s terminovanými vkladmi
  • taktiež máte možnosť dosiahnuť vyšší výnos prostredníctvom koncentrácie aktív
  • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2014
Charakter fondu

špeciálny podielový fond

cenných papierov

Investičný horizont min. 3 roky
Minimálna investícia prvá: 150 €
následná: 15 €
Rizikovosť fondu 3 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. :

IBAN: SK8165000000191323500012; BIC: POBNSKBA

 

Investičná stratégia

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do  dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, termínovaných vkladov v bankách, akcií  a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi normami a ustanoveniami štatútu tohto fondu.

Strategická alokácia fondu nie je určená.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. V súlade so štatútom podielového fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Poplatky

Poplatky:
Vstupný poplatok* 0,5 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok

výška sa určuje podľa doby, ktorá uplynie od vydania podielového listu:

v 1.roku - 3%

v 2.roku - 2%

po 2.roku - 0%

Poplatok za prestup medzi podielovými fondmi poplatok za prestup medzi podielovými fondmi je vo výške 0,00%. Pri prestupe z fondu KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. však môže byť účtovaný výstupný poplatok v závislosti od doby od vydania presúvaného podielového listu
Za správu 1,50 % p.a. z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde
Depozitárovi 0,10% p.a. z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde

Vstupný a výstupný poplatok je spráca oprávnený znížiť, a to najmä s ohľadom na výšku investovanej sumy, ktorú bude investor investovať do fondu, s ohľadom na distribučný kanál, pričom správca uplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi. Pokiaľ podielnik už investoval do fondov správcu v celkovom objeme 5 000 000,- EUR a viac, všetky následné investície podielnika v rámci fondu sú bez výstupného poplatku. 

Ako založiť Kapitálový podielový fond

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte najbližšie obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.

Majte svoje financie pod kontrolou

Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.