Špeciálny podielový fond cenných papierov

  • Investičný horizont: min. 3 roky
  • Miera rizika: 3
  • Minimálna investícia: 150 €
  • Následná investícia: 15 €
Výkonnosť k 23.09.2016
od začiatku roka -0,04 %
za 1 mesiac 0,38 %
za 3 mesiace 5,09 %
za 6 mesiacov 3,92 %
za 1 rok 2,82 %
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) 2,93 %
Cena podielu 1,080344 EUR
NAV 25 903 147,98 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. je podielový fond vhodný pre tých investorov, ktorí chcú dosiahnuť vysoké kapitálové zhodnotenie v dlhodobom časovom horizonte pri akceptovaní vyššieho rizika.

Prečo investovať do fondu

 • fond umožňuje investorovi aj s malým finančným obnosom investovať do rovnakých aktív ako sú ponúkané len inštitucionálnym klientom
 • získavate možnosť dosiahnuť vyšší výnos v porovnaní s terminovanými vkladmi
 • taktiež máte možnosť dosiahnuť vyšší výnos prostredníctvom koncentrácie aktív
 • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup
Parametre
Vznik fondu 2014
Charakter fondu

špeciálny podielový fond

cenných papierov

Investičný horizont min. 3 roky
Minimálna investícia prvá: 150 €
následná: 15 €
Rizikovosť fondu 3 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. :

IBAN: SK8165000000191323500012; BIC: POBNSKBA

 

Investičná stratégia

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do  dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, termínovaných vkladov v bankách, akcií  a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi normami a ustanoveniami štatútu tohto fondu.

Strategická alokácia fondu nie je určená.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. V súlade so štatútom podielového fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Poplatky:
Vstupný poplatok* 0,5 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok

výška sa určuje podľa doby, ktorá uplynie od vydania podielového listu:

v 1.roku - 3%

v 2.roku - 2%

v 3.roku - 1%

po 3.roku - 0%

Poplatok za prestup medzi podielovými fondmi poplatok za prestup medzi podielovými fondmi je vo výške 0,00%. Pri prestupe z fondu KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. však môže byť účtovaný výstupný poplatok v závislosti od doby od vydania presúvaného podielového listu
Za správu 1,50 % p.a. z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde
Depozitárovi 0,10% p.a. z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde

* Pri investícií vyššej ako 30 000 € je vstupný poplatok 0 %, výstupný poplatok je štandardný bez ohľadu na výšku investície.

Chcem poradiť

Vyskúšajte náš nástroj na výber fondu alebo nás kontaktujte.

Výber fondu
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Prvej penzijnej.

Pobočky
Vitajte v Prvej penzijnej

Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.
Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.

Karta podielnika

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.