KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

Nechajte svoje peniaze pracovať. Investujte bez viazanosti. Vaše peniaze sú v rukách profesionálnych portfólio manažérov, ktorí spravujú finančné prostriedky fondu a sledujú aktuálne dianie na finančných trhoch, aby ste z vašich investícií dostali maximum. 

Špeciálny fond cenných papierov

O fonde

 • Profil klienta: mierne pokročilý
 • Investičný horizont: min. 3 roky
 • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 3/mierne riziko
 • Prvá investícia: min. 500 €
 • Následná investícia: min. 50 €

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 14.01.2021

od začiatku roka 1,43 %
za 1 mesiac 1,31 %
za 3 mesiace 2,14 %
za 6 mesiacov 2,84 %
za 1 rok 3,64 %
za 3 roky (p.a.) 1,54 %
od vzniku fondu (p.a.) 3,20 %
Cena podielu 1,245841 EUR
NAV 61 978 394,76 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. je podielový fond určený pre mierne pokročilých klientov, ktorí chcú dosiahnuť vyššie kapitálové zhodnotenie v strednodobom časovom horizonte pri akceptovaní mierneho rizika až stredného rizika. Umožňuje podieľať sa na investíciách, ktoré sú ponúkané iba inštitucionálnym klientom a profitovať aj z poklesu cien aktív.

Fond získal tieto ocenenia:

 • 2. miesto - najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií za rok 2014

Prečo investovať do fondu?

 • fond umožňuje investorovi aj s malým finančným obnosom investovať do rovnakých aktív, aké sú ponúkané len inštitucionálnym klientom
 • možnosť dosiahnuť vyšší výnos prostredníctvom koncentrácie aktív, obsahuje okrem dlhopisov aj akciové investície a môže profitovať aj z realitných a komoditných investícií
 • možnosť profitovať aj z poklesu cien aktív
 • možnosť dosiahnuť vyšší výnos v porovnaní s terminovanými vkladmi
 • neustály prístup k informáciám o svojej investícii na Karte podielnika

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2014
Profil klienta mierne pokročilý
Charakter fondu

špeciálny fond cenných papierov

Kategória fondu

zmiešaný fond

Investičný horizont min. 3 roky
Minimálna investícia prvá: 500 €
následná: 50 €
Rizikovosť fondu 3/mierne riziko (na škále 1 – 7)

Investičná stratégia fondu

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do  dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, termínovaných vkladov v bankách, akcií  a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi normami a ustanoveniami štatútu tohto fondu.

Strategická alokácia fondu nie je určená.

Poplatky

Poplatky:
Vstupný poplatok  max. 1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov)

Poplatok za správu 1,50 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu 
Poplatok depozitárovi 0,10 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi

0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu

Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 2 rokov, sa uplatní výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

Prehľad vstupných poplatkov

Výška investícieVýška vstupného poplatku
do 29 999,99 €  1,50 % z aktuálnej ceny podielového listu
od 30 000 € a viac 

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

Prehľad výstupných poplatkov

Výstupný poplatok
do 2 rokov od vydania PL

Výstupný poplatok
po uplynutí 2 rokov od vydania PL

1,00 %  0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. :

IBAN: SK8165000000191323500012; BIC: POBNSKBA

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže  aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Ako založiť Kapitálový podielový fond

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte najbližšie obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.

Majte svoje financie pod kontrolou

Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-investorovi.