Globálny o.p.f.

Nechajte svoje peniaze pracovať. Investujte bez viazanosti. Vaše peniaze sú v rukách profesionálnych portfólio manažérov, ktorí spravujú finančné prostriedky fondu a sledujú aktuálne dianie na finančných trhoch, aby ste z vašich investícií dostali maximum. 

Štandardný otvorený podielový fond

O fonde

  • Profil klienta: pokročilý
  • Investičný horizont: min. 5 rokov
  • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 6/zvýšené riziko
  • Prvá investícia: min. 500 €
  • Následná investícia: min. 50 €

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 22.06.2021

od začiatku roka 6,11 %
za 1 mesiac 5,53 %
za 3 mesiace -5,12 %
za 6 mesiacov 6,68 %
za 1 rok 18,46 %
za 3 roky (p.a.) -0,46 %
od vzniku fondu (p.a.) 5,12 %
Cena podielu 1,307341 EUR
NAV 32 564 882,35 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Fond prináša komplexné investičné riešenie pre pokročilých klientov, ktorí sú ochotní znášať väčšie výkyvy investície. Ponúka možnosť investovať do trhov zameraných najmä na Spojené štáty americké a profitovať aj z poklesu cien aktív. 

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2016
Charakter fondu štandardný otvorený podielový fond
Kategória fondu akciový fond
Profil klienta pokročilý
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia prvá: 500 €
následná: 50 €
Ukazovateľ rizík a výnosov 6/zvýšené riziko (na škále 1 – 7)

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu Globálny o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív, akými sú najmä akciové, ale i dlhové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch. Podiel akciových investícií tvorí viac ako 67% majetku.

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok max. 3,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov)
Poplatok za správu 1,50 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi

Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje,  znížený o 50%.

Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 3 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

Prehľad vstupných poplatkov

Výška investícieVýška vstupného poplatku
do 29 999,99 € 3,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
od 30 000 € a viac  2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

Prehľad výstupných poplatkov

Výstupný poplatok
do 3 rokov od vydania PL

Výstupný poplatok
po uplynutí 3 rokov od vydania PL

1,00 % 0,00 %

Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu Globálny o.p.f.: 

IBAN: SK5565000000195323500053; BIC: POBNSKBA

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže  aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených Slovenskou republikou tvoriť až 100% hodnoty majetku vo fonde.

 

Ako založiť USA TOP Fond o.p.f.

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte príslušné obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom. Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.