EUROFOND o.p.f.

Nechajte svoje peniaze pracovať. Investujte bez viazanosti. Vaše peniaze sú v rukách profesionálnych portfólio manažérov, ktorí spravujú finančné prostriedky fondu a sledujú aktuálne dianie na finančných trhoch, aby ste z vašich investícií dostali maximum. 

Štandardný otvorený podielový fond

O fonde

 • Profil klienta: pokročilý
 • Investičný horizont: min. 5 rokov
 • Ukazovateľ výnosov a rizík: (SRRI 1-7) : 6/vysoké riziko
 • Prvá investícia: min. 500 €
 • Následná investícia: min. 50 €

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 04.08.2020

od začiatku roka -5,72 %
za 1 mesiac -1,56 %
za 3 mesiace -3,35 %
za 6 mesiacov -6,08 %
za 1 rok -10,77 %
za 3 roky (p.a.) -2,05 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,68 %
Cena podielu 0,058068 EUR
NAV 13 448 788,73 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Eurofond o.p.f. patrí medzi akciové fondy a je určený pre dynamických klientov, ktorí majú skúsenosti s investovaním do podielových fondov a akceptujú vyššie riziko kolísania s cieľom vyššieho zhodnotenia investície. Fond je určený na dlhodobé investovanie v horizonte min 5 rokov. 

Prečo investovať do fondu?

 • Eurofond o.p.f. získal dlhodobé ohodnotenie (scoring) **** od nezávislej agentúry CRA RATING AGENCY, a.s.
 • taktiež získal ocenenie v súťaži Zlatá minca 2017, kde sa umiestnil na 3. mieste v kategórii Zmiešané fondy
 • unikátne akciové riešenie zamerané na európske trhy
 • investovanie do rôznych druhov cenných papierov, čím sa riziko investície rozkladá
 • možnosť profitovať aj z poklesu cien aktív
 • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi a inými vkladovými produktmi 
 • neustály prístup k informáciám o svojej investícii na Karte podielnika

Detaily

Parametre
Vznik fondu 1999
Charakter fondu štandardný otvorený podielový fond
Kategória fondu akciový fond
Profil klienta pokročilý
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia prvá: 500 €
následná: 50 €
Ukazovateľ rizík a výnosov 6/vysoké riziko (na škále 1 – 7)

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu Eurofond o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív. Týmito aktívami  sú dlhové a akciové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Dlhové a akciové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené.

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok max. 3,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov)
Poplatok za správu 1,50 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Poplatok depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi

0,00 % z aktuálnej ceny PL

Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 3 rokov, sa uplatní výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

Prehľad vstupných poplatkov

Výška investícieVýška vstupného poplatku
do 29 999,99 € 3,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
od 30 000 € a viac  2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

Prehľad výstupných poplatkov

Výstupný poplatok
do 3 rokov od vydania PL

Výstupný poplatok
po uplynutí 3 rokov od vydania PL

1,00 %  0,00 %

Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu Eurofond o.p.f.: 

IBAN: SK8565000000192923500002; BIC: POBNSKBA

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže  aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených Slovenskou republikou tvoriť až 100% hodnoty majetku vo fonde

Ako založiť Eurofond

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte najlbižšie obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.

Majte svoje financie pod kontrolou

Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-investorovi.