• Menu

  Otvorený zmiešaný podielový fond

   • Investičný horizont: min. 5 rokov
   • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 6
   • Minimálna investícia: 165 €
   • Následná investícia: min.30€
  Výkonnosť k 19.01.2017
  od začiatku roka 2,13 %
  za 1 mesiac 2,29 %
  za 3 mesiace 9,32 %
  za 6 mesiacov 13,75 %
  za 1 rok 2,31 %
  za 3 roky (p.a.) -4,39 %
  od vzniku fondu (p.a.) 2,86 %
  Cena podielu 0,054537 EUR
  NAV 19 376 379,26 EUR

  Výpočet výkonnosti

  Dátum od:
  Dátum do:
  Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

  Eurofond o.p.f.  je podielový fond  vhodný pre tých investorov, ktorí akceptujú vyššiu mieru rizika pri vyššej možnosti zhodnotenia investície v investičnom horizonte 5 a viac rokov, teda pre klientov, ktorí akceptujú skutočnosť, že hodnota ich investície môže kolísať a majú záujem o dlhodobejšie zhodnocovanie.

  Prečo investovať do fondu

  • Eurofond o.p.f. získal dlhodobé ohodnotenie (scoring) **** od nezávislej agentúry CRA RATING AGENCY, a.s.
  • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi a inými vkladovými produktmi pri nižších nákladoch
  • investujete do rôznych druhov cenných papierov, čím si riziko investície rozkladáte
  • sporiť si môžete pravidelne i nepravidelne a je iba na vás ako - či vkladom na účet, prevodným príkazom alebo trvalým prevodným príkazom
  • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup
  Parametre
  Vznik fondu 1999
  Charakter fondu zmiešaný podielový fond
  Investičný horizont min. 5 rokov
  Minimálna investícia prvá: 165 €
  následná: 30 €
  Rizikovosť fondu 6 (na škále 1 – 7)

  Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu Eurofond o.p.f.: 

  IBAN: SK8565000000192923500002; BIC: POBNSKBA

   

  Investičná stratégia

  Zameraním investičnej politiky podielového fondu Eurofond o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív. Týmito aktívami  sú dlhové a akciové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch.

  Dlhové a akciové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené.

  Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PPRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. 

  Poplatky
  Vstupný poplatok 2 % z aktuálnej ceny podielového listu
  Výstupný poplatok 0 %
  Za správu 1,5 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
  Depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
  Chcem poradiť

  Vyskúšajte náš nástroj na výber fondu alebo nás kontaktujte.

  Výber fondu
  Dohodnite si stretnutie

  Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

  Formulár
  Podpis zmluvy

  Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Prvej penzijnej.

  Pobočky
  Vitajte v Prvej penzijnej

  Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.
  Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.

  Karta podielnika

  Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
  Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.