Eurofond o.p.f.

Ak máte záujem o dlhodobejšie zhodnotenie svojich investícií.

Otvorený zmiešaný podielový fond

O fonde

  • Investičný horizont: min. 5 rokov
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 6
  • Minimálna investícia: 165 €
  • Následná investícia: min.30€

Výkonnosť k 18.07.2018

od začiatku roka 5,78 %
za 1 mesiac 2,92 %
za 3 mesiace 7,85 %
za 6 mesiacov -0,48 %
za 1 rok 15,18 %
za 3 roky (p.a.) 1,46 %
od vzniku fondu (p.a.) 4,03 %
Cena podielu 0,070529 EUR
NAV 22 076 518,77 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Eurofond o.p.f.  je podielový fond  vhodný pre tých investorov, ktorí akceptujú vyššiu mieru rizika pri vyššej možnosti zhodnotenia investície v investičnom horizonte 5 a viac rokov, teda pre klientov, ktorí akceptujú skutočnosť, že hodnota ich investície môže kolísať a majú záujem o dlhodobejšie zhodnocovanie.

Prečo investovať do fondu

  • Eurofond o.p.f. získal dlhodobé ohodnotenie (scoring) **** od nezávislej agentúry CRA RATING AGENCY, a.s.
  • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi a inými vkladovými produktmi pri nižších nákladoch
  • investujete do rôznych druhov cenných papierov, čím si riziko investície rozkladáte
  • sporiť si môžete pravidelne i nepravidelne a je iba na vás ako - či vkladom na účet, prevodným príkazom alebo trvalým prevodným príkazom
  • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup

Detaily

Parametre
Vznik fondu 1999
Charakter fondu zmiešaný podielový fond
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia prvá: 165 €
následná: 30 €
Rizikovosť fondu 6 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu Eurofond o.p.f.: 

IBAN: SK8565000000192923500002; BIC: POBNSKBA

 

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu Eurofond o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív. Týmito aktívami  sú dlhové a akciové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Dlhové a akciové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. 

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok 2 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 0 %
Za správu 1,5 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)

Ako založiť Eurofond

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte najlbižšie obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.

Majte svoje financie pod kontrolou

Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.