Otvorený zmiešaný podielový fond

  • Investičný horizont: min. 5 rokov
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 5
  • Minimálna investícia: 165 €
  • Následná investícia: min.30€
Výkonnosť k 29.09.2016
od začiatku roka -20,11 %
za 1 mesiac 0,24 %
za 3 mesiace 9,82 %
za 6 mesiacov 1,94 %
za 1 rok -13,61 %
za 3 roky (p.a.) -6,85 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,34 %
Cena podielu 0,049536 EUR
NAV 18 179 275,13 EUR

Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

Eurofond o.p.f.  je podielový fond  vhodný pre tých investorov, ktorí akceptujú vyššiu mieru rizika pri vyššej možnosti zhodnotenia investície v investičnom horizonte 5 a viac rokov, teda pre klientov, ktorí akceptujú skutočnosť, že hodnota ich investície môže kolísať a majú záujem o dlhodobejšie zhodnocovanie.

Prečo investovať do fondu

 • Eurofond o.p.f. získal dlhodobé ohodnotenie (scoring) **** od nezávislej agentúry CRA RATING AGENCY, a.s.
 • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi a inými vkladovými produktmi pri nižších nákladoch
 • investujete do rôznych druhov cenných papierov, čím si riziko investície rozkladáte
 • sporiť si môžete pravidelne i nepravidelne a je iba na vás ako - či vkladom na účet, prevodným príkazom alebo trvalým prevodným príkazom
 • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup
Parametre
Vznik fondu 1999
Charakter fondu zmiešaný podielový fond
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia prvá: 165 €
následná: 30 €
Rizikovosť fondu 5 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu Eurofond o.p.f.: 

IBAN: SK8565000000192923500002; BIC: POBNSKBA

 

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu Eurofond o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív. Týmito aktívami  sú dlhové a akciové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Dlhové a akciové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PPRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. 

Poplatky
Vstupný poplatok 2 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 0 %
Za správu 1,5 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Chcem poradiť

Vyskúšajte náš nástroj na výber fondu alebo nás kontaktujte.

Výber fondu
Dohodnite si stretnutie

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Formulár
Podpis zmluvy

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Prvej penzijnej.

Pobočky
Vitajte v Prvej penzijnej

Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.
Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.

Karta podielnika

Vaše pripomienky
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.