• Menu

  Otvorený zmiešaný podielový fond

   • Investičný horizont: min. 5 rokov
   • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 5
   • Minimálna investícia: 165 €
   • Následná investícia: min.3€
  Výkonnosť k 19.01.2017
  od začiatku roka 0,47 %
  za 1 mesiac -0,81 %
  za 3 mesiace 5,49 %
  za 6 mesiacov 6,28 %
  za 1 rok 2,84 %
  za 3 roky (p.a.) -3,66 %
  od vzniku fondu (p.a.) 0,47 %
  Cena podielu 0,035210 EUR
  NAV 11 527 126,38 EUR

  Výpočet výkonnosti

  Dátum od:
  Dátum do:
  Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.) -

  Podielový fond Dynamické portfólio o.p.f. je určený pre investorov, ktorí majú skúsenosti s podielovými fondmi. Ak si chcete sporiť dlhšie obdobie - 5 a viac rokov, akceptujete vyššiu mieru rizika, investovanie s Dynamickým portfóliom Vám môže priniesť vyššie zhodnotenie vašich investícii.

  2Miesto_zlata_minca

  Prečo investovať do fondu

  • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch
  • investujete do rôznych druhov cenných papierov, čím si riziko investície rozkladáte
  • sporiť si môžete pravidelne i nepravidelne a je iba na vás či vkladom na účet, prevodným príkazom alebo trvalým prevodným príkazom
  • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup

  Ak máte skúsenosti s podielovými fondmi a chcete vyššie zhodnotenie svojich peňazí pri vyššej miere rizika, vyberte si Dynamické portfólio o.p.f.

  Parametre
  Vznik fondu 2006
  Charakter fondu otvorený zmiešaný podielový fond
  Investičný horizont min. 5 rokov
  Minimálna investícia prvá: 165 €
  následná: 3 €
  Rizikovosť fondu 5 (na škále 1 – 7)

  Číslo účtu pre investovanie do Dynamického portfólia o.p.f.: 

  IBAN: SK7465000000195323500002; BIC: POBNSKBA

  Investičná stratégia

  Zameraním investičnej politiky Dynamického portfólia o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív. Týmto aktívami sú dlhové, akciové, realitné (nepriamym spôsobom) a komoditné investície (nepriamym spôsobom), finančných derivátov a vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch.

  Dlhové a akciové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené, realitné investície tvoria maximálne 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde, komoditné investície tvoria maximálne 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde. 

  Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. 

  Poplatok
  Vstupný poplatok 2 % z aktuálnej ceny podielového listu
  Výstupný poplatok 0 %
  Za správu 1,5 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
  Depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
  Chcem poradiť

  Vyskúšajte náš nástroj na výber fondu alebo nás kontaktujte.

  Výbe fondu
  Dohodnite si stretnutie

  Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

  Formulár
  Podpis zmluvy

  Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Prvej penzijnej.

  Pobočky
  Vitajte v Prvej penzijnej

  Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.
  Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.

  Karta podielnika

  Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
  Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.