Dynamické portfólio o.p.f.

Komplexné investičné riešenie s maximálnym rozložením rizika a možnosťou vyššieho zhodnotenia.

Otvorený zmiešaný podielový fond

O fonde

  • Investičný horizont: min. 5 rokov
  • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 6
  • Minimálna investícia: 165 €
  • Následná investícia: min.3€

Výkonnosť k 18.07.2018

od začiatku roka 10,59 %
za 1 mesiac 1,75 %
za 3 mesiace 10,73 %
za 6 mesiacov 4,00 %
za 1 rok 21,20 %
za 3 roky (p.a.) -0,94 %
od vzniku fondu (p.a.) 2,02 %
Cena podielu 0,042852 EUR
NAV 12 121 244,80 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Podielový fond Dynamické portfólio o.p.f. je určený pre investorov, ktorí majú skúsenosti s podielovými fondmi. Ak si chcete sporiť dlhšie obdobie - 5 a viac rokov, akceptujete vyššiu mieru rizika, investovanie s Dynamickým portfóliom vám môže priniesť vyššie zhodnotenie vašich investícii.

Fond získal tieto ocenenia:

  • 2. miesto v súťaži Zlatá minca 2014 v kategórii Zmiešané fondy

Prečo investovať do fondu

  • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch
  • investujete do rôznych druhov cenných papierov, čím si riziko investície rozkladáte
  • sporiť si môžete pravidelne i nepravidelne a je iba na vás či vkladom na účet, prevodným príkazom alebo trvalým prevodným príkazom
  • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup

Ak máte skúsenosti s podielovými fondmi a chcete vyššie zhodnotenie svojich peňazí pri vyššej miere rizika, vyberte si Dynamické portfólio o.p.f.

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2006
Charakter fondu otvorený zmiešaný podielový fond
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia prvá: 165 €
následná: 3 €
Rizikovosť fondu 6 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do Dynamického portfólia o.p.f.: 

IBAN: SK7465000000195323500002; BIC: POBNSKBA

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky Dynamického portfólia o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív. Týmto aktívami sú dlhové, akciové, realitné (nepriamym spôsobom) a komoditné investície (nepriamym spôsobom), finančných derivátov a vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Dlhové a akciové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené, realitné investície tvoria maximálne 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde, komoditné investície tvoria maximálne 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde. 

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. 

Poplatky

Poplatok
Vstupný poplatok 2 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 0 %
Za správu 1,5 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)

Ako založiť Dynamické portfólio

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte najbližšie obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom. 

Majte svoje financie pod kontrolou

Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v Karte podielnika.