Dynamické portfólio o.p.f.

Nechajte svoje peniaze pracovať. Investujte bez viazanosti. Vaše peniaze sú v rukách profesionálnych portfólio manažérov, ktorí spravujú finančné prostriedky fondu a sledujú aktuálne dianie na finančných trhoch, aby ste z vašich investícií dostali maximum. 

Štandardný otvorený podielový fond

O fonde

  • Profil klienta: pokročilý
  • Investičný horizont: min. 5 rokov
  • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 6/vysoké riziko
  • Prvá investícia: min. 500 €
  • Následná investícia: min. 50 €

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 04.08.2020

od začiatku roka 9,75 %
za 1 mesiac 0,33 %
za 3 mesiace -3,49 %
za 6 mesiacov 3,81 %
za 1 rok 2,88 %
za 3 roky (p.a.) 8,05 %
od vzniku fondu (p.a.) 1,96 %
Cena podielu 0,044277 EUR
NAV 8 381 209,78 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Podielový fond Dynamické portfólio o.p.f. je určený pre dynamických klientov, ktorí už majú skúsenosti s investovaním do podielových fondov. Ponúka možnosť  dosiahnuť vyššie zhodnotenie investície pri akceptovaní vyššej miery rizika a dlhšieho investičného horizontu.

Fond získal tieto ocenenia:

  • 2. miesto v súťaži Zlatá minca 2014 v kategórii Zmiešané fondy

Prečo investovať do fondu?

  • možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch
  • investovanie do rôznych druhov cenných papierov, čím sa riziko investície rozkladá
  • neustály prístup k informáciám o svojej investícii na Karte podielnika

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2006
Charakter fondu štandardný otvorený podielový fond
Kategória fondu zmiešaný fond
Profil klienta pokročilý
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia prvá: 500 €
následná: 50 €
Ukazovateľ rizík a výnosov 6/ vysoké riziko (na škále 1 – 7)

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky Dynamického portfólia o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív. Týmto aktívami sú dlhové, akciové, realitné (nepriamym spôsobom) a komoditné investície (nepriamym spôsobom), finančných derivátov a vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Dlhové a akciové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené, realitné investície tvoria maximálne 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde, komoditné investície tvoria maximálne 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde. 

Poplatky

Poplatok
Vstupný poplatok max. 2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov)
Poplatok za správu 1,50 % z priemernej čistej hodnoty majetku fondu 
Poplatok depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku fondu
Prestup medzi fondmi

0,00 % z aktuálnej ceny PL

Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 3 rokov, sa uplatní výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

Prehľad vstupných poplatkov

Výška investícieVýška vstupného poplatku
do 29 999,99 € 2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
od 30 000 € a viac 

1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

 

Prehľad výstupných poplatkov

Výstupný poplatok
do 3 rokov od vydania PL

Výstupný poplatok
po uplynutí 3 rokov od vydania PL

1,00 %  0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do fondu Dynamické portfólio o.p.f.: 

IBAN: SK7465000000195323500002; BIC: POBNSKBA

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže  aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Ako založiť Dynamické portfólio

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte najbližšie obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom. 

Majte svoje financie pod kontrolou

Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-investorovi.