Dlhopisový fond o.p.f.

O fonde

  • Profil klienta: mierne pokročilý
  • Investičný horizont: min. 2 roky
  • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 3/mierne riziko
  • Prvá investícia: min. 500 €
  • Následná investícia: min. 50 €

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 20.04.2021

od začiatku roka -5,29 %
za 1 mesiac -0,22 %
za 3 mesiace -4,46 %
za 6 mesiacov -6,01 %
za 1 rok -7,60 %
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) -2,77 %
Cena podielu 0,960000 EUR
NAV 30 246 948,50 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Dlhopisový fond o.p.f. je určený pre konzervatívneho investora hľadajúceho bezpečie nízko-rizikovej investície. Vhodné riešenie však predstavuje aj pre tých, ktorí chcú ochrániť svoj majetok v čase výrazných turbulencií na akciových trhoch.

Fond je zameraný na aktívny výber kvalitných dlhopisov s vysokým ratingovým hodnotením. Orientuje sa na cenné papiere, prevažne štátne dlhopisy vyspelých krajín a zameriava sa na medzinárodné dlhopisové trhy, pričom dlhopisy vo fonde sú denominované prevažne v EUR, USD, ci JPY.

Prečo investovať do fondu?

  • ponúka konzervatívnemu klientovi možnosť ťažiť z rastu kvalitných dlhopisov s vysokým ratingovým hodnotením;
  • maximálne rozloženie rizika - obsahuje dlhové cenné papiere od rôznych emitentov
  • pri ekonomickej recesii môže podielnik profitovať z poklesu úrokových sadzieb a nárastu cien bezpečných štátnych dlhopisov s vysokým investičným ratingom;
  • možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi a inými vkladovými produktami
  • neustály prístup k informáciám o svojej investícií v e-investorovi

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2019
Charakter fondu štandardný otvorený podielový fond
Kategória fondu dlhopisový fond
Profil klienta mierne pokročilý
Investičný horizont min. 2 roky
Minimálna investícia prvá: 500 €
následná: 50 €
Ukazovateľ rizík a výnosov 3/mierne riziko* (na škále 1 – 7)

*Ak fond nemá dostačujúcu históriu, rizikovo-výnosový ukazovateľ bol určený na základe historických údajov fondu spolu s údajmi historickej volatility modelového portfólia, preto sa v budúcnosti môže jeho rizikový stupeň meniť.

Investičná stratégia

Investičná politika fondu Dlhopisový fond o.p.f. je zameraná predovšetkým na investovanie do cenných papierov, prevažne štátnych dlhopisov vyspelých krajín. Prvá penzijná bude ďalej pri správe majetku tohto fondu za účelom efektívneho riadenia investícií využívať postupy a nástroje vzťahujúce sa na prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu. Strategická alokácia fondu nie je určená. Riziko nepriaznivého vývoja menových kurzov pri finančných nástrojoch denominovaných v cudzích menách môže byť zabezpečené nástrojmi na zabezpečenie menového rizika.

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok max. 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka)
Poplatok za správu 1,00 % z priemernej čistej hodnoty majetku 
Poplatok depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku
Prestup medzi fondmi

Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje,  znížený o 50%.

Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 1 roka, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

Prehľad vstupných poplatkov

Výška investícieVýška vstupného poplatku
do 29 999,99 € 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
od 30 000 € a viac 0 % z aktuálnej ceny podielového listu 

Prehľad výstupných poplatkov

Výstupný poplatok
do 1 roka od vydania PL

Výstupný poplatok
po uplynutí 1 roka od vydania PL

1,00 %  0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do fondu Dlhopisový fond o.p.f.: 

IBAN: SK0365000000191123500026; BIC: POBNSKBA

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže  aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom  fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Ako založiť Dlhopisový podielový fond

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte najbližšie obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.

Majte svoje financie pod kontrolou

Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-investorovi.