Aktívny fond o.p.f.

Ste odvážny a skúsený investor tolerujúci výkyvy akciových trhov? Očakávate vysoké zhodnotenie a ste ochotný investovať na dlhé obdobie? Máte záujem pravidelne investovať? V tom prípade je práve pre vás novinka z ponuky Prvej penzijnej - Aktívny fond o.p.f.

Štandardný otvorený podielový fond

O fonde

 • Profil klienta: pokročilý
 • Investičný horizont: min. 5 rokov
 • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1 - 7): 6/vysoké riziko
 • Prvá investícia: min. 500 €
 • Následná investícia: min. 50 €

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 13.05.2021

od začiatku roka 2,01 %
za 1 mesiac -8,12 %
za 3 mesiace -12,45 %
za 6 mesiacov 10,85 %
za 1 rok 7,69 %
za 3 roky (p.a.) -
od vzniku fondu (p.a.) 5,11 %
Cena podielu 1,144756 EUR
NAV 18 811 543,00 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

Aktívny fond o.p.f. je vhodný pre dynamického investora, ktorý má skúsenosti s investovaním do podielových fondov a je ochotný znášať vysoké výkyvy investície. Ponúka možnosť vysokého zhodnotenia peňažných prostriedkov a je vhodný na dlhodobé a pravidelné investovanie.

Má unikátnu flexibilnú investičnú stratégiu, ktorá umožňuje profitovať z vývoja rôznych druhov aktív, a to nielen z ich rastu, ale dokonca za určitých podmienok aj z poklesu. Stratégia fondu sa zameriava prevažne na akciové investície, no má možnosť profitovať aj z dlhopisových a doplnkovo realitných, či komoditných investícií. Fond tým rozkladá investičné riziko, a zároveň má príležitosť využívať potenciál výnosu z rôznych zdrojov. Pomer aktív vo fonde správca v prípade potreby mení, čo mu umožňuje nasledovať aktuálne trendy na finančných trhoch.

Aktívny fond môžeme nazvať aj riešením „do každého počasia“. V prípade dlhodobejšieho nepriaznivého vývoja totiž umožňuje profitovať aj z poklesu cien aktív, čo iné fondy na Slovensku využívajú iba vo veľmi obmedzenej miere.

Prečo investovať do fondu? 

 • ponúka dynamickému klientovi možnosť ťažiť z rastu akciových, dlhopisových, komoditných a realitných trhov
 • maximálne rozloženie rizika - obsahuje širokú škálu cenných papierov
 • prináša komplexné investičné riešenie pre klienta, ktorý je ochotný znášať vysoké výkyvy investície s cieľom dosiahnutia vysokého zisku
 • participuje na vývoji počas rastového trendu trhu a limituje participáciu v čase klresajúceho trendu trhu
 • možnosť profitovať aj z poklesu cien aktív
 • neustály prístup k informáciám o svojej investícií na Karte podielnika

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2018
Charakter fondu štandardný otvorený podielový fond
Kategória fondu zmiešaný fond
Profil klienta pokročilý
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia prvá: 500 €
následná: 50 €
Ukazovateľ rizík a výnosov 6/vysoké riziko* (na škále 1 – 7)

*Ak fond nemá dostačujúcu históriu, rizikovo-výnosový ukazovateľ bol určený na základe historických údajov fondu spolu s údajmi historickej volatility modelového portfólia, preto sa v budúcnosti môže jeho rizikový stupeň meniť.

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky fondu Aktívny fond o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky vo fonde na základe aktívneho prístupu do rôznych typov aktív, akými sú dlhové, akciové, realitné (nepriamym spôsobom) a komoditné investície (nepriamym spôsobom), cudzie meny, do finančných derivátov, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny jednotlivých investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny jednotlivých investícií) a vkladov na bežných účtoch a vkladových účtoch. Fond môže doplnkovo obsahovať aj aktíva naviazané na indexy implikovanej volatility akciových indexov. Dlhové a akciové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu fondu obmedzené, realitné investície však tvoria maximálne 10% hodnoty majetku vo fonde, komoditné investície tvoria maximálne 10% hodnoty majetku vo fonde a aktíva naviazané na vývoj implikovanej volatility akciových indexov môžu tvoriť maximálne 2% hodnoty majetku vo fonde. Strategická alokácia majetku prostredníctvom stanovených limitov pre príslušné triedy aktív zachováva vytýčený dlhodobý rizikovo-výnosový profil fondu, napriek pravidelným taktickým realokáciám majetku.

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok max. 2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov)
Poplatok za správu 1,50 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku fondu 
Poplatok depozitárovi 0,23 % z priemernej čistej hodnoty majetku 
Prestup medzi fondmi

Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje,  znížený o 50%.

Pri prestupe z tohto fondu do iného fondu správcu v období do 3 rokov, sa uplatní tiež výstupný poplatok uvedený v tejto tabuľke.

Prehľad vstupných poplatkov

Výška investícieVýška vstupného poplatku
do 29 999,99 € 2,00 % z aktuálnej ceny podielového listu
od 30 000 € a viac  1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu 

Prehľad výstupných poplatkov

Výstupný poplatok
 do 3 rokov od vydania PL

Výstupný poplatok
po uplynutí 3 rokov od vydania PL

1,00 %  0,00 % 

Číslo účtu pre investovanie do fondu Aktívny fond o.p.f.:

IBAN: SK1565000000191032351432; BIC: POBNSKBA

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže  aj znižovať a investor  nemá zaručenú  návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Ako založiť Aktívny podielový fond

Dohodnite si stretnutie s investičným špecialistom

Vyplňte krátky formulár a my vám zavoláme.

Navštívte najbližšie obchodné miesto

Zmluvu podpíšete na obchodných miestach Poštovej banky. Vložením vstupnej investície sa stávate podielnikom.

Majte svoje financie pod kontrolou

Aktuálny stav Vašej investície si môžete kedykoľvek skontrolovať v e-investorovi.