365.WORLD o.p.f.

Štandardný otvorený podielový fond

O fonde

  • Profil klienta: - 
  • Investičný horizont: 5
  • Ukazovateľ rizík a výnosov: (SRRI 1-7) : 6/ vysoké riziko
  • Prvá investícia: -
  • Následná investícia: -

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien.

Výkonnosť k 20.04.2021

od začiatku roka 10,06 %
za 1 mesiac 2,99 %
za 3 mesiace 6,31 %
za 6 mesiacov 15,63 %
za 1 rok 32,63 %
za 3 roky (p.a.) 8,72 %
od vzniku fondu (p.a.) 7,40 %
Cena podielu 0,012726 EUR
NAV 703 571,74 EUR

Graf

Informatívny výpočet výkonnosti

Výkonnosť -
Výkonnosť (p.a.) -

Dokumenty na stiahnutie

O fonde

365. world o.p.f. je otvorený štandardný fond spravovaný spoločnosťou PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Detaily

Parametre
Vznik fondu 2017
Charakter fondu štandardný podielový fond
Investičný horizont min. 5 rokov
Minimálna investícia prvá: 30 000 €
následná: 1 000 €
Rizikovosť fondu 6 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do podielového fondu 365. world o.p.f.

IBAN: SK7065000000190020574482; BIC: POBNSKBA

 

Investičná stratégia

Cieľom Fondu je dosiahnuť zhodnotenie jeho majetku v mene EUR prostredníctvom výberu akciových investícií predovšetkým v podobe futures a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania (predovšetkým do fondov obchodovaných na regulovanom trhu - ETF), ktoré nasledujú vývoj globálnych akciových trhov. Podiel akciových investícií predstavuje minimálne 80% hodnoty majetku Fondu. Výber akciových investícií nie je úzko zameraný na sektor alebo odvetvie hospodárstva, alebo na vybranú skupinu emitentov. Potenciál akciových investícií môže spočívať ako v kapitálovom tak aj v dividendovom výnose. Fond nemá regionálne ani odvetvové obmedzenie investícií.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej.

Poplatky

Poplatky
Vstupný poplatok 2 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 0 %
Za správu 1,5 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)
Depozitárovi 0,23 % p.a. z priemernej čistej hodnoty majetku (NAV)