UŽITOČNÝ VKLAD III.

Rozumne podelené investície.

O produkte

Investovať môžete už od 1 000 €. Sumu, ktorú chcete investovať rozdelíte na dve časti v pomere: 
30 % TERMÍNOVANÝ VKLAD / 70 % KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. 

uzitocny

TERMÍNOVANÝ VKLAD

  • zvýhodnená úroková sadzba až 1,5 % p.a. na termínovanom vklade s viazanosťou 24 mesiacov
  • výhodnejšie úročenie oproti štandardnému termínovanému vkladu s rovnakou viazanosťou
  • minimálna výška vkladu 300 eur, maximálna výška vkladu 15 000 €

KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

  • investujete bez vstupného poplatku
  • atraktívne zhodnotenie vašich investícií s podielovým fondom KAPITÁLOVÝ FOND, o.p.f. v správe Prvej penzijnej
  • minimálna výška vkladu 700 eur

Upozornenie

Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút podielového fondu, ktoré sú k dispozícií v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., a na www.penzijna.sk. S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor nemá zaručenú návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Ponuka platí od 8. 2. do 31. 3. 2021.