UŽITOČNÝ VKLAD II.

Zvoľte si ideálnu kombináciu termínovaného vkladu s garantovaným úrokom a investovania do podielového fondu Kapitálový fond, o.p.f. s potenciálom vyššieho výnosu.

Spojte istotu TERMÍNOVANÉHO VKLADU s garantovaným úrokom s výhodami investovania v podielovom fonde KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. s potenciálom vyššieho výnosu.

O produkte

Sumu, ktorú chcete investovať, rozdelíte na dve časti v pomere 1:2 v prospech podielového fondu, to znamená, že ⅓ sumy vložíte na termínovaný vklad a zvyšné ⅔ investujete do podielového fondu.

Užitočný vklad II.

VÝHODY UŽITOČNÉHO VKLADU II.

  • zvýhodnená úroková sadzba až 1,5 % p.a. na termínovanom vklade s viazanosťou 24 mesiacov
  • atraktívne zhodnotenie vašich investícií s podielovým fondom KAPITÁLOVÝ FOND, o.p.f. v správe PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI, správ., spol., a.s.
  • minimálna vstupná investícia už od 1000 €

 

Upozornenie

Úlohou týchto informácií nie je na­hradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, šta­tút fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku na obchod­ných miestach Poštovej banky, a.s., a spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. a na www.postovabanka.sk www.penzijna.sk. S investo­vaním do podielových fondov je spojené riziko možného poklesu hodnoty investície, ale zároveň aj možnosť atraktívneho zhodno­tenia vašich investícií. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor nemá zaručenú návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov pe­ňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Pre viac informácií zavolajte na bezplatné číslo 02/5960 2222 od pondelka do ne­dele v čase 7.00 – 22.00 hod. v rámci SR z pevných liniek aj liniek mobilných operátorov.

Ponuka platí od 1. 7. do 31. 12. 2018