Užitočný vklad I.

Od 01.09.2017 už nie je možné zriadiť si Užitočný vklad.

Získajte úrokovú sadzbu až 1% p.a. na výnimočnom termínovanom vklade, ktorý spája výhody TERMÍNOVANÉHO VKLADU s garantovaným úrokom a investovania v podielovom fonde KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. s potenciálom vyššieho výnosu.

Ako to funguje?

Od 01.09.2017 bol ukončený predaj Užitočného vkladu.

Investovať môžete už od 1 000 € (sumu rozdelíte na dve časti v pomere 30 % TERMÍNOVANÝ VKLAD: 70 % KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.).

Ako Funguje Uzitocny Vklad

TERMÍNOVANÝ VKLAD

  • viazanosť 24 mesiacov
  • sadzba 1 % p.a.
  • výhodnejšie úročenie oproti štandardnému termínovanému vkladu s rovnakou viazanosťou

KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

  • bez vstupného poplatku
  • výstupný do 2 rokov
  • výborná minulá výkonnosť*
  • minimálny investičný horizont 2 roky

*Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov.

Kalkulačka Užitočný vklad

Celková suma investície

Termínovaný vklad

Suma vkladu: 3 000 €

PF - Kapitálový fond, o.p.f.

Suma investície: 7 000 €


Výnos


Výnos investície do fondu Kapitálový fond o.p.f. zohľadňuje výkonnosť uvedeného fondu za obdobie 36 mesiacov od 22.01.2014 do 22.01.2017. S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Upozornenie

Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút podielového fondu, ktoré sú k dispozícií v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., a na www.penzijna.sk. S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do fondu, ako aj výnos z nej, sa môže aj znižovať a investor nemá zaručenú návratnosť pôvodne investovanej sumy. V súlade so štatútom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Ponuka platí od 1. 3. do 31. 8. 2017