REALITNÝ

 • Špeciálny podielový fond nehnuteľností
 • Investičný horizont: min. 3 roky
 • Miera rizika: (SRRI 1-7) : 2
 • Minimálna investícia: 165 €
 • Následná investícia: min.30€
Výkonnosť k 24.07.2014
od začiatku roka 2,57 %
za 1 mesiac 0,36 %
za 3 mesiace 1,19 %
za 6 mesiacov 2,36 %
za 1 rok 4,46 %
za 3 roky (p.a.) 4,68 %
od vzniku fondu (p.a.) 6,00 %
Cena podielu 0,050723 EUR


Výpočet výkonnosti

Dátum od:
Dátum do:
Výkonnosť - Výkonnosť (p.a.)-


NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.  je  špeciálny realitný podielový fond vhodný pre investorov očakávajúcich vyšší výnos s dlhodobejšou investičnou stratégiou. Venuje sa sektoru nehnuteľností, zameriava sa na lukratívne budovy, pozemky a dlhodobé prenájmy v žiadaných lokalitách.

2Miesto

Získal tieto ocenenia:

 •  najpredávanejší fond za roky 2007 – 2012 vo svojej kategórií
 •  najvykonnejší fond za roky 2010 a 2011 vo svojej kategórií
 •  2. miesto v súťaži „Zlatá minca 2012" v kategórii Realitné fondy
 •  2. miesto v súťaži „Zlatá minca 2013" v kategórii Realitné fondy

Prečo investovať do fondu

 • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch
 • investujete do rôznych druhov nehnuteľností a realitných spoločností, čím si riziko investície rozkladáte
 • dobré vyhliadky - perspektíva dlhodobej výkonnosti podielového fondu
 • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup
Parametre
Vznik fondu 2007
Charakter fondu špeciálny podielový fond nehnuteľností,
forma otvoreného podielového fondu
Investičný horizont min. 3 roky
Minimálna investícia prvá: 165 €
následná: 30 €
Rizikovosť fondu 2 (na škále 1 – 7)

Číslo účtu pre investovanie do NÁŠHO PRVÉHO REALITNÉHO o.p.f.: 

IBAN: SK4065000000198823500010; BIC: POBNSKBA

Investičná stratégia

Zameraním investičnej politiky podielového fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, predovšetkým do majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok uvedených v zákone, a tiež iných aktív spĺňajúcich kritéria podľa zákona, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej. Investičnou politikou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. je najmä investovanie do nehnuteľností a iných realitných aktív. V prípade špeciálneho podielového fondu nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. môže správca, ak je to v záujme podielnikov, predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 12 mesiacov.

Poplatky
Vstupný poplatok 2,5 % z aktuálnej ceny podielového listu
Výstupný poplatok 0 %
Za správu 1,80 % ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde
Depozitárovi 0,10 % ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde
za jeden kalendárny rok
 1. Výber vhodného fondu

  Vyskúšajte náš nástroj na výber vhodného fondu alebo nás kontaktujte.

  Chcem poradiť

 2. Dohodnite si stretnutie

  Vyplňte krátky formulár a my Vám zavoláme.

  Formulár

 3. Podpis zmluvy

  Zmluvu podpíšete na pobočke Poštovej banky alebo ju doručíme kuriérom priamo k Vám.

  Pobočky

 4.  Vitajte v Prvej penzijnej

  Vložením prvej investície sa stávate podielnikom.
  Ako sa Vašim podielom darí, si môžete kedykoľvek pozrieť v Karte podielnika.

  Karta podielnika

Zavolať späť Vaše pripomienky